Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

NED135 Assen Zoekt

projectomschrijving

De missie­groepen van Assen Zoekt die samen de gemeente vormen, bieden met hun eigen ritme van missie­ac­ti­vi­teiten, maaltijden en verdie­pings­avonden een thuis waar kwetsbare mensen uit Assen een plaats in hebben. Eén op de acht leden van Assen Zoekt heeft te maken met complexe psychische proble­matiek of komt uit een sociaal isolement. Voor hen is speci­fieke zorg nodig. Met de nieuwe zorgco­ör­di­nator Gert van den Bos wordt een brug geslagen tussen welzijns- en zorgin­stel­lingen en de missi­onair-pastorale zorg binnen Assen Zoekt. Wij helpen met het leggen van deze unieke verbinding.

waarom dit project?

Assen Zoekt mist tijd en expertise om de missie­groepen te onder­steunen bij de complexe proble­matiek van sommige leden en om afstemming te zoeken met profes­si­onele hulpver­lening die al aanwezig is. De proble­matiek van deze mensen overstijgt eenvou­digweg de kennis en mogelijk­heden van de missie­groepen en de capaciteit van de voorganger en de staf. De sterke groei van Assen Zoekt bemoei­lijkt het omzien naar de kwetsbare naaste nog meer.

impact

Kwetsbare gemeen­te­leden bloeien op. Assen Zoekt staat goed bekend binnen de hulpver­lening in de regio vanwege haar duurzaamheid. Er is een methodiek ontstaan die niet alleen bruikbaar is binnen en vanuit Assen Zoekt maar die ook geschikt is om in andere kerken en projecten te gebruiken.

wat kunnen we leren?

De kracht van de gemeen­schap is wat telt bij Assen Zoekt. Door een sociaal netwerk te zijn en praktische hulp te bieden, weten kwetsbare mensen zich aanvaard. Kwetsbaar en krachtig versterken elkaar, doordat de huisgroepen van Assen Zoekt zowel deelnemers hebben mét als zónder rugzak hebben.

 

Print Friendly, PDF & Email