Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

noodhulp coronacrisis

update mei 2020: Colombia

Sinds de corona­crisis leeft ruim 92% van de bevolking van Uribia, de meest noorde­lijke regio van Colombia, in multi-armoe­de­pro­ble­matiek. Het ontbreekt de inwoners dan niet alleen aan voldoende financiën maar ook aan werkge­le­genheid, toegang tot gezond­heidszorg en sociale vangnetten met alle gevolgen van dien.

 

tegoedbonprogramma

Zo’n hoog armoe­de­cijfer komt vooral omdat in 2019 veel Venezo­lanen naar dit gebied zijn gevlucht. Gelukkig kan ZOA onder deze grote groep vluch­te­lingen met behulp van de CGK, GZB en Verre Naasten voedsel uitdelen aan meer dan 5.000 mensen voor de komende drie maanden. In Colombia mag maar 1 persoon van ieder huishouden 1 keer per week het huis verlaten om noodza­ke­lijke boodschappen te doen tijdens de lockdown. Maar als je - zoals veel vluch­te­lingen - geen werk en geld hebt, ben je overge­leverd aan de behulp­zaamheid van anderen. Door middel van een zogenaamd tegoedbon-programma kunnen 800 families veilig in quaran­taine verblijven zonder risico op corona­be­smetting te lopen bij de uitvoering van illegale baantjes.

 

stromend water

Daarnaast instal­leert ZOA 1.500 water­tap­kraantjes in de vluch­te­lingen-sloppen­wijken – waar geen stromend water is – zodat deze gezinnen hun handen regel­matig kunnen wassen. Zo maken we samen een beteke­nis­volle impact op een van Colombia’s armoe­digste gemeen­schappen in deze uitda­gende periode.

 

oproep april 2020

 Het corona­virus heeft grote impact op de levens van miljoenen mensen. Voor de inwoners van allerlei landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika is dit virus een regel­rechte ramp. Niet alleen dreigt de angst om ziek te worden zonder toegang tot goede medische zorg, ook betekent een lockdown voor heel veel mensen: geen inkomsten en dus geen eten.

 

grote nood

Kerkenhelpenkerken.nl, het noodhulpi­ni­ti­atief van de CGK, GZB en Verre Naasten, start op verzoek van lokale kerken en partner­or­ga­ni­saties een corona­nood­hulp­actie in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Zij bieden diaconale hulp in hun eigen dorp of gemeen­schap waar zij de mensen kennen en weten waar de nood hoog is. De finan­ciële middelen van veel van onze partners zijn echter beperkt. Via het noodhulp­platform kerkenhelpenkerken.nl willen wij samen iets doen aan de grote nood die door de corona­crisis op allerlei terreinen ontstaat.

 

basisbehoeften en medische hulp

Deze diaconale noodhulp­actie wil aller­eerst voorzien in basis­be­hoeften, bijvoor­beeld in gezinnen die door lockdowns zonder geld en voedsel zitten. Lokale kerken delen pakketten uit met rijst, linzen, sojabonen, olie, zout en zeep. Andere partners richten zich op het bestrijden van het corona­virus door middel van hygiëne- en gezond­heids­advies.

Ook zijn er chris­te­lijke organi­saties die het gemis aan goede medische zorg in hun regio proberen op te vangen door te voorzien in mondmaskers, handschoenen en zuurstof­flessen, zodat in gebieden zonder dokterspost of ziekenhuis - of waar klinieken het ontbreekt aan deze bescher­mende middelen - toch verzorging van coron­a­pa­ti­ënten mogelijk is. Levens­red­dende hulp!

 

onze steun

Uw steun is hard nodig. Bid mee voor deze kwetsbare mensen en de kerken en organi­saties die hulp willen bieden. Wilt u meehelpen? Maak uw gift over op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp corona­crisis of - in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulp­project - op het rekening­nummer van uw diaconie. Hartelijk dank!

 

Kerkenhelpenkerken.nl is een initi­atief van het diaconaat van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken (CGK), de Gerefor­meerde Zendingsbond (GZB) en Verre Naasten. Samen helpen we partner­kerken in noodge­bieden om hulp te verlenen. Door directe samen­werking met lokale kerken en chris­te­lijke organi­saties, is het mogelijk om snel en efficiënt de juiste hulp te bieden. De lokale kerken kennen de mensen in hun omgeving en weten waar de grootste nood is.

Vlog ds. Erjan van der Linde (1:26):

Print Friendly, PDF & Email