Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

noodhulp Papoea-Nieuw-Guinea

aardbe­vingen

De inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea kregen afgelopen weken meer dan 130 grote en kleine aardbe­vingen te verwerken. Veel mensen verlaten hun huizen, vooral als die op berghel­lingen liggen, vanwege aardver­schui­vingen.
Voorraad­vaten met drink­water zijn vaak beschadigd. Mensen hebben dringend behoefte aan schoon drink­water, voedsel en sanitaire voorzie­ningen. De bevingen zorgden ook voor mentale en fysieke onrust.

afgelegen gebied

De infra­structuur in het afgelegen gebied rond het epicentrum van de aardbe­vingen is geheel vernietigd. Alleen via de lucht is contact mogelijk. Wycliffe en MAF hebben de handen ineen geslagen om noodhulp te verlenen. Deputaten diaconaat sluiten bij hen aan om de lokale bevolking snel de noodza­ke­lijke hulp te bieden.

hulp via de lucht

Wycliffe en MAF richten zich op water- en voedsel­dis­tri­butie in de gebieden rondom Walagu en Dodomona. Zij willen 1200 mensen per helikopter van voedsel voorzien. Daarnaast wil men onderzoek doen naar de behoeften van de inwoners voor de langere termijn. Bij voldoende finan­ciële steun kan ook blijvende hulp worden gegeven, denk bijvoor­beeld aan drink­wa­ter­voor­zie­ningen of repatri­ëring van inwoners naar hun dorpen.

uw steun

Bidt u, bid jij mee voor de slacht­offers?
Giften zijn welkom op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Papoea-Nieuw-Guinea of - in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulp­project - op het rekening­nummer van uw diaconie. Heel hartelijk bedankt!

familie Petersen

Gerwin en Petra Petersen (uitge­zonden door de CGK van Harderwijk) werken als medewerkers van Wycliffe in Papoea-Nieuw-Guinea. Zij schrijven over de indruk­wek­kende en angstige aardbeving op 27 februari. ‘Wij zaten zo’n 350 km van het epicentrum. We werden ’s ochtends wakker geschud door de aardbeving. Normaal gesproken duurt dat heel even, draaien we ons om en gaan we weer slapen. Maar dit keer werd het steeds erger en stonden we even later met z’n vijven in de woonkamer. Het huis schudde enorm heen en weer, je hoorde het piepen en kraken, we voelden de palen onder het huis heen en weer gaan, alsof we op een bewegende steiger stonden. Angst­aan­jagend. We keken of er mensen buiten stonden, maar zagen niemand dus bleven wij ook binnen. Na een paar minuten werd het schudden minder en zaten we met z’n allen op de bank. Nadat Gerwin gebeden en gedankt had voor Gods bewaring, zijn we weer gaan slapen. Onrustig, want er waren nog wel naschokken. Pas in de loop van de dag kwam de infor­matie een beetje op gang (…) We zijn heel blij dat Wycliffe Bijbel­ver­talers Nederland een actie is gestart voor de slacht­offers.'

Print Friendly, PDF & Email