Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

noodhulp Sulawesi

nieuwe oproep december 2018

onrust

De afgelopen maanden werd het Indone­sische eiland Sulawesi getroffen door verschil­lende aardbe­vingen: de beving van september werd gevolgd door een verwoes­tende tsunami. Tijdens de aardbeving van oktober viel er enorm veel regen. De aarde bleef onrustig en in november werden rond Mamasa heftige bevingen gemeten. Een ramp voor wie er net weer iets aan het opbouwen was.

Toen het begin van het najaar mis ging in Sulawesi, werd dat in de media wereldwijd breed uitge­meten. Er waren honderden doden en duizenden gewonden gevallen. De ravage in de steden Palu en Donggala was enorm. In een straal van 200 kilometer rondom deze steden ontstond een noodsi­tuatie. 

nieuwe bevingen

Rond Lakahang, een gebied waar men na de eerste bevingen net weer begon op te krabbelen, beefde de aarde in oktober opnieuw. En daarna vielen er dagenlang zware regen­buien die aardver­schui­vingen en overstro­mingen veroor­zaakten. Rijst­velden, huizen en andere gebouwen liepen enorme schade op. In Nederland bleven de media stil…

Dat de Neder­landse media over de ramp zwijgen, wil niet zeggen dat het leed geleden is. Op Sulawesi blijft de aarde rommelen en beven. Rond Mamasa waren er in november bevingen met een sterkte tot 5.7 op de schaal van Richter. Omdat mensen hun heil en veiligheid zoeken op het platteland, is Mamasa zo goed als verlaten. Terwijl in onze kerken vol verwachting de advents­kaarsen worden aange­stoken, moeten op Sulawesi de verwach­tingen voort­durend worden bijge­steld. Volgens deskun­digen kunnen de bevingen nog weken aanhouden.

extra hulp

Na de eerste aardbeving riepen deputaten diaconaat de kerken op om te collec­teren voor noodhulp. Daar is goed op gerea­geerd, waarvoor hartelijk dank! Deze hulpgelden worden via het kantoor van de Mamasa Toraja Kerk besteed door een noodhulp­com­missie. De hulp wordt bemoei­lijkt door de aardbe­vingen in Mamasa, maar het werk gaat wel door. Van uw bijdrage worden tenten en voedsel gekocht. In het Banua Mamase hospitaal zijn op dit moment geen patiënten meer, omdat sommige muren op instorten staan. Op de parkeer­plaats is provi­so­risch een tent ingericht om Eerste Hulp te kunnen geven.

Intussen is de aandacht verschoven van Lakahang naar Mamasa. Het noodgebied breidt zich daarmee uit tot het hele weste­lijke deel van Sulawesi. Collec­tegeld dat  vanaf september binnenkwam voor noodhulp aan Sulawesi wordt gebruikt om in dat uitge­breide gebied hulp te verlenen.  

We voelen een intense band met de bevolking van Sulawesi. We zijn histo­risch verbonden met dit eiland, in het bijzonder met de kerken van de GTM (Gereja Toraja Mamasa). We geven hulp via de noodhulp­com­missie van deze kerken, die aangeven de hulp breed in te zetten voor iedereen die dat nodig heeft.

oproep

Deputaten diaconaat en zending roepen gezamenlijk op om een collecte te houden voor deze zwaar getroffen gebieden. Op deze pagina ziet u een aange­paste flyer en power­point­pre­sen­tatie. Geven kan ook via deze pagina. 

Wilt u voorbede doen voor de getroffen kerken en de bewoners van Sulawesi? 
De ontred­dering is groot en de angst is verlammend… 
Dat ze de troost en kracht van onze God en Vader mogen onder­vinden!

 

 

oproep oktober 2018

vloedgolf

Het Indone­sische eiland Sulawesi is 28 september door een zware aardbeving en enorme vloedgolf getroffen. Daarbij vielen honderden doden en duizenden gewonden. De ravage in de grote stad Palu is groot. In een straal van 200 kilometer rondom Palu is de nood eveneens groot, maar minder bekend omdat het slecht bereikbare gebieden zijn.

zusterkerk

Op Sulawesi werken deputaten diaconaat al decen­nialang samen met zusterkerk Gereja Toraja Mamasa (GTM). Ds. Yusuf Arta, secre­taris van de GTM-BPMS mailt ons: ‘Liefdes­groet in de naam van de Here Jezus. We reizen af naar ons zendings­gebied Bunggu, de regio ten zuidwesten van Palu. Het contact is moeilijk vanwege stroom­uitval. De mensen hebben water en voedsel nodig. We verzoeken u de slacht­offers van de ramp te helpen. Veel dank voor uw betrok­kenheid.’

hulp

Met uw hulp kunnen we via de GTM getroffen gezinnen in de Palu-regio voorzien van rijst, mie, kleding, drink­water en medicijnen. Het vervoer daarvan kost moeite en is kostbaar, alleen per motor of vliegtuig is het gebied bereikbaar. Helpt u mee in de eerste levens­be­hoeften te voorzien?

uw steun

Bid mee voor de slacht­offers en hulpverleners/vrijwilligers.

Help mee via een gift op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Sulawesi of - in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulp­project - op het rekening­nummer van uw diaconie. Heel hartelijk dank!

Print Friendly, PDF & Email