Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

noodhulp Tigray

oproep maart 2021

In november braken er in de Noord-Ethio­pische regio Tigray hevige gevechten uit tussen het regerings­leger en lokale leiders. Etnisch geweld door middel van gewapende aanvallen, ontvoe­ringen en verkrach­tingen houdt voort­durend aan. Met name vrouwen en kinderen zijn het meest getroffen.

erbarmelijk

Honderd­dui­zenden mensen zijn hun huis ontvlucht naar veiliger gebied. Zij leven er onder erbar­me­lijke omstan­dig­heden in bijvoor­beeld verlaten school­ge­bouwen of op het terrein van een kerk. Zij zijn verstoken van elke voorziening als schoon drink­water, voedsel of zelfs maar een mat om op te slapen.

onderdak, voedsel en sanitaire voorzieningen

Deputaten diaconaat sluiten zich aan bij de gezamen­lijke actie van Woord & Daad en ZOA voor deze hulpeloze vluch­te­lingen. De organi­saties helpen met tenten, overnach­tings­spullen, kookgerei, voedsel en hygië­ne­pak­ketten. Ook zorgen zij voor latrines en schoon drink­water. De meest kwetsbare gezinnen krijgen als eerste hulp. Helpt u mee?

uw steun

Bid mee voor de getrof­fenen en hulpver­leners. Een collecte kunt u onder­steunen met een flyer of korte (1 dia) of langere presen­tatie (6 dia's) uit de rechter­kolom. Van harte bevelen deputaten deze noodhulp in uw gebed en gaven aan.

 

foto: Joost Bastmeijer

Print Friendly, PDF & Email