Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

OEG146 Hulp aan weduwen, wezen en gehandicapten

projectomschrijving

In Bubulo, een plaats in het oosten van Oeganda, is door Shalom Christian Minis­tries Inter­na­tional samen met de lokale kerk een project gestart om weduwen, wezen en gehan­di­capten te onder­steunen bij het verkrijgen van een duurzaam inkomen. Deze groep moet bedelen om geld en eten. Dat is pijnlijk en hun zelfver­trouwen is laag. Daarom wil Shalom deze kwetsbare mensen helpen met onderwijs, werk en een goede gezondheid zodat zij sterk en onafhan­kelijk worden.

waarom dit project?

Werken in plaats van bedelen vraagt om een menta­li­teits­ver­an­dering. Econo­mische redzaamheid geeft zelfver­trouwen. Dit kan worden bereikt door onderwijs en te helpen inves­teren in produc­tieve activi­teiten zoals melkvee­hou­derij, pluim­vee­hou­derij, landbouw, groente- en fruit­teelt. Naast deze praktische begeleiding leert men weduwen, kwetsbare jongeren en gehan­di­capten de basis­waarden van het chris­telijk geloof en te vertrouwen op God.

impact

Project­leider Joseph Wanda is zelf jaren werkzaam geweest in de landbouw­sector en als jeugd­leider betrokken bij kerken om jongeren bekend te maken met Christus. Hij werkt samen met een team van mensen met ieder een eigen speci­a­liteit op het gebied van landbouw, bedrijfs­voering en (geeste­lijke) gezond­heidszorg. Wanneer mensen een eigen inkomen kunnen vergaren, verbe­teren de leefom­stan­dig­heden en heeft men toegang tot goede zorg.

wat kunnen we leren?

De leden van de plaat­se­lijke kerk worden in dit project ingeschakeld om het contact te zoeken met deze kwetsbare mensen en hen praktisch te helpen. Door de onder­linge banden die ontstaan, is er ruimte om het evangelie met hen te delen. Deze onder­linge gemeen­schap geeft hen, naast de praktische hulp, nieuwe hoop en vertrouwen in God en mensen.

 

Print Friendly, PDF & Email