Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

onderlinge bijstand en advies

taak

Onder­linge bijstand en advies, dat is de taak voor deputaten OBenA. Namens alle gemeenten steunen zij kleinere gemeenten (minder dan 250 leden, dat betreft 45% van al onze gemeenten!) die niet zelf een predikant/kerkelijk werker en/of volledige omslag kerke­lijke kassen kunnen betalen. Daarnaast is een belang­rijke taak het geven van finan­cieel en bouwkundig advies, ook aan gemeenten die geen finan­ciële steun nodig hebben. Door deze hulp kan op meer plaatsen het Evangelie verkondigd worden!

secretaris

Rika Hakvoort
Kubboot 20
3751 ZJ Bunschoten
t 06-40160072
m secretaris.obena@cgk.nl

reactie: bij voorkeur via de mail

bijstand en advies

OBenA is een deputaat­schap van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken. Officieel gezegd: deputaat­schap voor onder­linge bijstand en advies.
De deputaten worden benoemd door de generale synode om tussen­tijds de besluiten van de generale synode uit te voeren.
Het deputaat­schap OBenA werkt op basis van de instructie van de generale synode. Die instructie vindt u hieronder onder 'downloads'.
Niet alle zaken kunnen in een instructie geregeld worden. Daarom is van belang te weten volgens welke richt­lijnen deputaten hun werk doen.

moderamen

O. Zuidema, voorzitter
Mw. R. Hakvoort, secre­taris
E.M. de Graaf, penningmeester

sectie bouwkunde

P. Leeuwesteijn (Z)
A. Donker (O+W)
C.W. van Oijen (N)

sectie financiën

A.T. Boogert (W)
M.J. den Hartog (O+Z)
G. Wolters (N)

meerjaren financiële planning

Gemeenten die een verzoek bij OBenA indienen voor toestemming tot beroepen, of voor een voorschot op toekom­stige steun wordt verzocht de matrix van een meerjaren finan­ciële planning (MJFP) in te vullen. Deze Excelspread­sheet geeft zicht op de finan­ciële situatie voor de korte en langere termijn. Via een grafiek is de conclusie uit de vele cijfers ook voor niet finan­cieel geschoolden helder. Nadat dit MJFP is ingevuld en aan deputaten geretour­neerd, volgt vaak een gesprek met de betref­fende kerkenraad en commissie van beheer.

 • MJFP 2023
 • meerjaren onderhoudsplanning

  Gemeenten die een steun­verzoek indienen, stellen ook een MJOP (meerjaren onder­houds­planning) voor het onderhoud van kerk en pastorie op. Via een grafiek is de conclusie die uit de vele cijfers in het MJOP is te trekken ook voor niet finan­cieel geschoolden helder. De MJOP’s zijn hier te downloaden en moeten voor 1 februari naar de secre­taris worden gemaild.

  steunaanvraag

  Via onder­staand aanvraag­for­mulier kunt u de steun­aan­vraag indienen. Het steun­aan­vraag­for­mulier is een Excelspread­sheet, dat jaarlijks ververst wordt met de nieuwste besluiten van het deputaat­schap. Het steun­aan­vraag­for­mulier dient voor 1 februari naar de secre­taris te worden gemaild. Indien het 1 februari bij de secre­taris binnen is, wordt het op de agenda van de voorjaars­ver­ga­dering geplaatst. Mocht u problemen hebben bij het downloaden of het invullen van het steun­aan­vraag­for­mulier, neemt u dan contact op met de secretaris.

 • steun­aan­vraag 2022-2023
 • toelichting bij het invullen

  Het Excel­be­stand bestaat uit zes tabbladen. Het eerste is een tabblad dat volledig ingevuld dient te worden. De overige vijf zijn toelich­tingen bij het eerste. Wanneer u een oudere versie van Excel heeft, kunt u de tabbladen 2 tot en met 6 niet zien. Deze kunt u daarom hieronder downloaden. In deze toelich­tingen staat alle infor­matie die u nodig heeft bij het invullen van het steunaanvraagformulier.

 • toelichting baten
 •  
 • toelichting lasten
 • fonds professionalisering fondswerving (voor alle gemeenten)

  Er is in 2022 een bescheiden fonds ingericht waarop kerken­raden een beroep kunnen doen voor enige onder­steuning door profes­si­onele fonds­wervers. Hoe u een aanvraag indient en wat de uitgangs­punten zijn, vindt u in dit document.

 • fonds profes­si­o­na­li­sering fondswerving
 • diverse documenten

  Kijkt u voor downloads rondom veiligheid, aanspra­ke­lijkheid e.d. op de pagina arbo, bhv en beheer.

  Print Friendly, PDF & Email