Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

onder­linge bijstand en advies

taak

Onder­linge bijstand en advies, dat is de taak voor deputaten OBenA. Namens alle gemeenten steunen zij kleinere gemeenten (minder dan 250 leden, dat betreft 45% van al onze gemeenten!) die niet zelf een predikant/kerkelijk werker en/of volledige omslag kerke­lijke kassen kunnen betalen. Daarnaast is een belang­rijke taak het geven van finan­cieel en bouwkundig advies, ook aan gemeenten die geen finan­ciële steun nodig hebben. Door deze hulp kan op meer plaatsen het Evangelie verkondigd worden!

secre­taris

G. Noorlandt
Edelvalk 40
3905 RB Veenendaal
t 06-22 667147
m g.noorlandt@filternet.nl

bijstand en advies

OBenA is een deputaat­schap van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken. Officieel gezegd: deputaat­schap voor onder­linge bijstand en advies.
De deputaten worden benoemd door de generale synode om tussen­tijds de besluiten van de generale synode uit te voeren.
Het deputaat­schap OBenA werkt op basis van de instructie van de generale synode. Die instructie vindt u hieronder onder 'downloads'.
Niet alle zaken kunnen in een instructie geregeld worden. Daarom is van belang te weten volgens welke richt­lijnen deputaten hun werk doen.

moderamen

O. Zuidema, voorzitter
G. Noorlandt, secre­taris
J. Verhoef RA, penning­meester

sectie bouwkunde

M.C. Cornet (Z)
A. Donker (O+W)
J. van der Veen (N)

sectie financiën

A.T. Boogert (W)
H.R. Hakvoort-Koelewijn (O)
G. Wolters (N)
J. Verhoef RA (Z)

meerjaren finan­ciële planning

Gemeenten die een verzoek bij OBenA indienen voor toestemming tot beroepen, of voor een voorschot op toekom­stige steun wordt verzocht de matrix van een meerjaren finan­ciële planning (MJFP) in te vullen. Deze Excelspread­sheet geeft zicht op de finan­ciële situatie voor de korte en langere termijn. Via een grafiek is de conclusie uit de vele cijfers ook voor niet finan­cieel geschoolden helder. Nadat dit MJFP is ingevuld en aan deputaten geretour­neerd, volgt vaak een gesprek met de betref­fende kerkenraad en commissie van beheer.

 • mjfp 2018
 • meerjaren onder­houds­planning

  Gemeenten die een steun­verzoek indienen, stellen ook een MJOP (meerjaren onder­houds­planning) voor het onderhoud van kerk en pastorie op. Via een grafiek is de conclusie die uit de vele cijfers in het MJOP is te trekken ook voor niet finan­cieel geschoolden helder. De MJOP’s zijn hier te downloaden en moeten voor 1 februari naar de secre­taris worden gemaild.

  steun­aan­vraag

  Via onder­staand aanvraag­for­mulier kunt u de steun­aan­vraag indienen voor 2017 en 2018. Het steun­aan­vraag­for­mulier is een Excelspread­sheet, dat jaarlijks ververst wordt met de nieuwste besluiten van het deputaat­schap. Het formulier wordt vanaf het moment dat alle gegevens van het deputaat­schap finan­ciële zaken bekend zijn (meestal begin december) voor alle steun­vra­gende gemeenten gepubli­ceerd op onze site. Het steun­aan­vraag­for­mulier dient voor 1 februari naar de secre­taris te worden gemaild. Indien het 1 februari bij de secre­taris binnen is, wordt het op de agenda van de voorjaars­ver­ga­dering geplaatst. Mocht u problemen hebben bij het downloaden of het invullen van het steun­aan­vraag­for­mulier, neemt u dan contact op met de secre­taris.

  toelichting bij het invullen

  Het Excel­be­stand bestaat uit zes tabbladen. Het eerste is een tabblad dat volledig ingevuld dient te worden. De overige vijf zijn toelich­tingen bij het eerste. Wanneer u een oudere versie van Excel heeft, kunt u de tabbladen 2 tot en met 6 niet zien. Deze kunt u daarom hieronder downloaden. In deze toelich­tingen staat alle infor­matie die u nodig heeft bij het invullen van het steun­aan­vraag­for­mulier.

 • toelichting baten
 •  
 • toelichting lasten
 • diverse documenten

  Kijkt u voor downloads rondom veiligheid, aanspra­ke­lijkheid e.d. op de pagina arbo, bhv en beheer.

  Print Friendly, PDF & Email