Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

organisatie

de plaatselijke kerk is zelfstandig

De plaat­se­lijke kerk regelt in principe zoveel mogelijk alles zelf, met behulp van de afspraken die de kerken gezamenlijk maken. Er zijn ongeveer 180 plaat­se­lijke kerken die over het hele land zijn verspreid. Kerken die bij elkaar in de buurt liggen, komen in de regel tweemaal per jaar samen in een classisvergadering.

elkaar dienen en helpen binnen de classis

Een classis is een soort rayon van kerken. We hebben dertien van zulke classes. In zo'n classis­ver­ga­dering willen de kerken elkaar dienen en helpen. Ook is er sprake van inter­visie: houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken? De classis­ver­ga­dering exami­neert ook nieuwe predi­kanten. Verder kunnen leden van plaat­se­lijke kerken hier beroep aante­kenen tegen beslis­singen van de leiding van hun plaat­se­lijke kerk. Kortom, hier worden de zaken besproken die een kerk alleen niet af kan.

eenmaal per jaar een particuliere synode

Landelijk zijn er vier parti­cu­liere synodes: van het Noorden, het Oosten, het Westen en het Zuiden. Elke parti­cu­liere synode telt drie a vier classes. De parti­cu­liere synode vergadert eenmaal per jaar.

onderlinge afspraken maken we op de generale synode

Eens in de drie jaar komen de kerken bijeen in een generale synode. Deze synode bestaat uit 52 afgevaar­digden uit de vier parti­cu­liere synoden. De hoogle­raren van de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn zijn als adviseurs aanwezig. Tijdens de generale synode maken de kerken onder­linge afspraken die in principe bindend zijn, in elk geval voor de komende drie jaar. Ook worden daar de hoofd­zaken van het beleid dat de gezamen­lijke kerken betreft vastge­steld. De generale synode kan ook commissies instellen met een speciale taak. Deze noemen we deputaatschappen.

geen permanent bestuur

De classes, parti­cu­liere synodes en de generale synode zijn geen permanent bestuur. Zij functi­o­neren alleen wanneer zij verga­deren en zodra die tijd voorbij is, is de leiding van de plaat­se­lijke gemeente (= de kerkenraad) verant­woor­delijk. Er is dus geen centrale kerke­lijke leiding, maar er zijn wel centraal gemaakte afspraken.

dienstenbureau

In Veenendaal is het landelijk bureau van onze kerken gevestigd, het Diensten­bureau. Het verleent diensten aan de leden, kerken, deputaat­schappen, commissies en lande­lijke vergaderingen.

Print Friendly, PDF & Email