Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

organi­satie

de plaat­se­lijke kerk is zelfstandig

De plaat­se­lijke kerk regelt in principe zoveel mogelijk alles zelf, met behulp van de afspraken die de kerken gezamenlijk maken. Er zijn ongeveer 180 plaat­se­lijke kerken die over het hele land zijn verspreid. Kerken die bij elkaar in de buurt liggen, komen in de regel tweemaal per jaar samen in een classis­ver­ga­dering.

elkaar dienen en helpen binnen de classis

Een classis is een soort rayon van kerken. We hebben dertien van zulke classes. In zo'n classis­ver­ga­dering willen de kerken elkaar dienen en helpen. Ook is er sprake van inter­visie: houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken? De classis­ver­ga­dering exami­neert ook nieuwe predi­kanten. Verder kunnen leden van plaat­se­lijke kerken hier beroep aante­kenen tegen beslis­singen van de leiding van hun plaat­se­lijke kerk. Kortom, hier worden de zaken besproken die een kerk alleen niet af kan.

eenmaal per jaar een parti­cu­liere synode

Landelijk zijn er vier parti­cu­liere synodes: van het Noorden, het Oosten, het Westen en het Zuiden. Elke parti­cu­liere synode telt drie a vier classes. De parti­cu­liere synode vergadert eenmaal per jaar.

onder­linge afspraken maken we op de generale synode

Eens in de drie jaar komen de kerken bijeen in een generale synode. Deze synode bestaat uit 52 afgevaar­digden uit de vier parti­cu­liere synoden. De hoogle­raren van de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn zijn als adviseurs aanwezig. Tijdens de generale synode maken de kerken onder­linge afspraken die in principe bindend zijn, in elk geval voor de komende drie jaar. Ook worden daar de hoofd­zaken van het beleid dat de gezamen­lijke kerken betreft vastge­steld. De generale synode kan ook commissies instellen met een speciale taak. Deze noemen we deputaat­schappen.

geen permanent bestuur

De classes, parti­cu­liere synodes en de generale synode zijn geen permanent bestuur. Zij functi­o­neren alleen wanneer zij verga­deren en zodra die tijd voorbij is, is de leiding van de plaat­se­lijke gemeente (= de kerkenraad) verant­woor­delijk. Er is dus geen centrale kerke­lijke leiding, maar er zijn wel centraal gemaakte afspraken.

diensten­bureau

In Veenendaal is het landelijk bureau van onze kerken gevestigd, het Diensten­bureau. Het verleent diensten aan de leden, kerken, deputaat­schappen, commissies en lande­lijke verga­de­ringen.

Print Friendly, PDF & Email