Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

over PFZW

pensioenregeling en compensatieregeling

Tot en met 2012 was de emeri­tikas volledig georga­ni­seerd als een omslag­stelsel: alle gelden die nodig waren voor uitke­ringen aan emeriti werden opgebracht door de leden van de CGK, hoofdelijk omgeslagen. Steeds duide­lijker werd dat dit voor de toekomst niet langer houdbaar was. Een dalend aantal CGK-leden en een voorzienbaar groeiend aantal emeriti zouden de situatie onbetaalbaar maken met grote onzekerheid voor de emeriti als gevolg.

Op 1 januari 2013 werden actieve predi­kanten aangemeld als deelnemer bij het pensi­oen­fonds PFZW. Vanaf dat moment bouwen zij daar pensioen op, terwijl ze voor de periode tot 2013 uitke­ringen houden op basis van het omslag­stelsel. Voor het berekenen van de uitkering die samen­hangt met de dienst­pe­riode tot 2013 gebruiken we de zogenaamde uitke­rings­factor, zie verder bijlage 7 K.O. en de handleiding van de emeritikas.

Deelname aan het pensi­oen­fonds en gebruik maken van het omslag­stelsel lopen dus een heel aantal jaren naast elkaar. Kerken­raden van gemeenten waaraan een predikant is verbonden fungeren voor het pensi­oen­fonds als werkgever voor die predikant, met de daarbij in de maatschappij gebrui­ke­lijke pensi­oen­premie als kostenpost.

Die premie bedraagt een percentage van de pensi­oen­grondslag, dit is het werke­lijke traktement vermeerderd met 8% vakan­tie­toeslag en de waarde van het genot van een vrije pastorie of de door de predikant ontvangen woonver­goeding indien geen sprake is van een vrije pastorie.

De waarde van de vrije pastorie bedraagt 1,20% (2022: 1,35%) van de WOZ-waarde zoals die per 1 januari van het lopende jaar door de gemeente wordt gehan­teerd. Op deze pensi­oen­grondslag wordt de AOW franchise van € 14.714 (2022: € 13.343) in mindering gebracht waarna de premie van 25,8% (2022: 25,8%) wordt berekend. Zoals in de maatschappij gebrui­kelijk adviseren deputaten dat de predikant ook zelf bijdraagt in deze pensi­oen­premie (namelijk 30% daarvan).

Naast de pensi­oen­premie hebben kerken­raden ook te maken met de omslag voor de emeri­tikas ten behoeve van uitke­ringen aan emeriti die niet deelnemen in PFZW. Die uitke­ringen zullen in de loop van een heel aantal jaren wel minder worden, maar er was toch sprake van een te verwachten tijde­lijke flinke kosten­ver­hoging door de overgang naar PFZW. Daarom vindt gedurende een periode van 13 jaar (vanaf 2013) vanuit de emeri­tikas een bepaalde compen­satie plaats. Deze compen­satie heeft een afbouwend karakter en is vooral bedoeld om kerken in staat te stellen op een gelei­de­lijke wijze de finan­ciële conse­quenties op te vangen.

De basis hierbij vormt het normtrak­tement zoals dat geldt voor 2013 met daarin de koppeling aan dienstjaar verhoogd met 8% vakan­tie­toeslag en een WOZ waarde component gebaseerd op een fictief (voor iedereen gelijk) bedrag van € 300.000. Ook wordt in de compen­sa­tie­re­geling voorzien in een ingroei­pe­riode van vier jaren voor het aandeel dat de predikant heeft in de premie­be­taling. Het schema van de afbouw loopt als volgt:

 Het is duidelijk dat wanneer niet wordt voldaan aan de uitgangs­punten van compen­satie door bijvoor­beeld een hogere inschaling of een hogere WOZ-waarde dan € 300.000 er een afwij­kende last bij de gemeente ontstaat. Door de generale synode van 2013 is besloten dat de premie inhouding bij de predikant geldt over de totale werke­lijke premie.

De ontwik­ke­lingen op pensi­oen­gebied kunnen aanleiding zijn om in de toekomst van boven­staand schema af te wijken. Per drie jaar zal hiertoe een evaluatie plaats­vinden van de gehan­teerde uitgangs­punten ten opzichte van de werke­lijke ontwik­ke­lingen. Bij ingrij­pende wijzi­gingen in de pensi­oen­re­geling kan ook tussen­tijds tot aanpassing worden besloten.

downloads

Om u te helpen bij het berekenen van de conse­quenties voor uw eigen situatie, hebben deputaten een invulsheet gemaakt. Ook is een document beschikbaar met veel gestelde vragen (o.a. tijdens de presen­taties die landelijk werden gegeven bij de invoering van het nieuwe systeem). Deze kunt u hier downloaden.

  • veelge­stelde vragen
  • invulsheet premie- en compen­sa­tie­be­re­kening 2023
  • Print Friendly, PDF & Email