Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

overgang PFZW

pensioenregeling en compensatieregeling

In 2012 zijn een viertal voorlich­tings­bij­een­komsten gehouden met daarbij een speciale sessie voor predi­kanten en één voor penningmeesters/commissies van beheer. Door PFZW is een uitleg gegeven over het pensi­oen­re­glement en de administratiesystemen.

Thans zijn alle predi­kanten aangemeld bij PFZW maar niet alle kerken waren verte­gen­woordigd bij de voorlichtingsbijeenkomsten.

De presen­taties van PFZW kunt u in de rechter­kolom vinden. Evenals een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.

De premie bedraagt een percentage van de pensi­oen­grondslag, dit is het werke­lijke traktement vermeerderd met 8% vakan­tie­toeslag en de waarde van het genot van een vrije pastorie of de door de predikant ontvangen woonver­goeding indien geen sprake is van een vrije pastorie.

De waarde van de vrije pastorie bedraagt (voor 2020) 1,55% van de WOZ-waarde zoals die per 1 januari van het lopende jaar door de gemeente wordt gehan­teerd. Op deze pensi­oen­grondslag wordt de AOW franchise in mindering gebracht waarna de premie wordt berekend. Voor 2020: AOW franchise € 12.770 en premie­per­centage 23,5.

Een wezenlijk onderdeel van de overgang betreft de compen­satie die kerken­raden ontvangen voor de verschul­digde premies. Ook de presen­taties om dit deel te verdui­de­lijken zijn hierna opgenomen.

Gedurende een periode van 13 jaar vindt vanuit Emeri­tikas een bepaalde compen­satie plaats. Deze compen­satie heeft een afbouwend karakter en is vooral bedoeld om kerken in staat te stellen op een gelei­de­lijke wijze de finan­ciële conse­quenties op te vangen.
De basis hierbij vormt het normtrak­tement zoals dat geldt voor 2013 met daarin de koppeling aan dienstjaar verhoogd met 8% vakan­tie­toeslag en een WOZ waarde component gebaseerd op een fictief (voor iedereen gelijke) bedrag van € 300.000.

Het schema van de afbouw loopt als volgt:

AZ emeritikas pfwz

Het is duidelijk dat wanneer niet wordt voldaan aan de uitgangs­punten van compen­satie door bijvoor­beeld een hogere inschaling of een hogere WOZ-waarde dan € 300.000 er een afwij­kende last bij de gemeente ontstaat. Door de generale synode van 2013 is besloten dat de premie inhouding bij de predikant geldt over de totale werke­lijke premie.

De ontwik­ke­lingen op pensi­oen­gebied kunnen aanleiding zijn om in de toekomst van boven­staand schema af te wijken. Per drie jaar zal hiertoe een evaluatie plaats­vinden van de gehan­teerde uitgangs­punten ten opzichte van de werke­lijke ontwik­ke­lingen. Bij ingrij­pende wijzi­gingen in de pensi­oen­re­geling kan ook tussen­tijds tot aanpassing worden besloten.

consequenties voor u

Om u te helpen bij het berekenen van de conse­quenties voor uw eigen situatie, hebben deputaten een invulsheet voor u gemaakt. Deze kunt u hier downloaden.

  • invulsheet premie- en compen­sa­tie­be­re­kening 2020
  • Print Friendly, PDF & Email