Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

pastorale hulp varenden

Werken in de scheep­vaart is zwaar. Er wordt vaak heel intensief gevaren. In toene­mende mate hebben binnen­vaart­schippers al hun tijd nodig voor het verkrijgen van een positief bedrijfs­re­sultaat. Schippers die veel in Frankrijk of Duitsland varen, kunnen maar weinig zondagen in hun thuis­ge­meente kerken. En schippers op de koopvaardij zijn soms wel een half jaar van huis.
Van het gemeen­te­lijke leven missen ze een stuk. Dit alles vereist een aparte benadering vanuit de kerken. Het deputaat­schap voor de varenden stelt alles in zijn werk om er te zijn voor de schippers. Soms met praktische hulp, maar meestal met pastorale hulp.

waarom is er schipperspastoraat?

Schippersleven

De binnen­vaart bestaat voor een flink deel uit gezins­be­drijven. Schippers zijn bijna altijd onderweg. In een aantal gevallen hebben ouders kinderen aan boord of op het schippersinternaat.
De econo­mische en sociale omstan­dig­heden bepalen in hoge mate het schip­pers­leven. Het is een conjunc­tuur­ge­voelig bedrijf. Schippers hebben dan ook te lijden (gehad) van de langjarige econo­mische crisis. Bovendien blijkt een forse overca­pa­citeit! In enkele sectoren van de binnen­vaart is het niet altijd even gemakkelijk.

Aparte wereld

Er wordt heel intensief gevaren. In toene­mende mate hebben schippers al hun tijd nodig voor het verkrijgen van een positief bedrijfs­re­sultaat. Schippers die veel in Frankrijk of Duitsland varen, kunnen maar weinig zondagen in hun thuis­ge­meente kerken. Van het gemeen­te­lijke leven missen ze een stuk. Dit alles vereist een aparte benadering vanuit de kerken. Heel speci­fieke vragen komen aan de orde. Het is echt een aparte wereld.

Meeleven en hulp

Ds. H. van der Ham en ouderling Joh. Romijn (ms Insula) behar­tigen het pastoraat onder de schippers. Crisis­pas­toraat is een deel van hun werk. Door de grote moeite is er extra behoefte aan pastorale hulp. Meeleven is belangrijk - dicht bij de schipper staan. Er wordt gepro­beerd om te voorkomen dat broeders en zusters tussen wal en schip vallen. Zo vinden er bijvoor­beeld zieken­be­zoeken plaats, zowel op de schepen als in de zieken­huizen (soms in Duitsland).
Schippers zijn heel gewone, hardwer­kende mensen, die dezelfde problemen hebben als mensen aan de wal, maar door de combi­natie van werken en wonen aan boord is de impact van een ongeval, sterf­geval, ziekte, echtscheiding, faillis­sement of gedwongen bedrijfs­be­ëin­diging vaak veel groter.

Mannheim

Zeven keer per jaar gaat ds. Van der Ham voor in Mannheim, een grote havenstad in de buurt van Heidelberg - Duitsland. Op zaterdag bezoekt hij daar zoveel mogelijk Neder­landse schippers.
Er zijn ook varenden die zelden een normale kerkdienst meemaken en in Mannheim toch naar de kerk komen. De diensten worden daar gehouden in de Hafen­kirche, Kirchen­strasse 13.
Het aantal bezoekers vertoont een stijgende lijn. De diensten worden per jaar door mensen van 140 verschil­lende schepen bezocht. Ook jonge mensen komen.
De ontmoe­tingen na de dienst zijn ook waardevol, de tijd vliegt.

koopvaardijpastoraat en zeemanshuis

Niet alleen wordt aandacht gegeven aan schippers, er is ook pastoraat voor de koopvaardij (werk onder zeeva­renden). In Rotterdam en aan de Moerdijk bezoekt ds. Van der Ham zeelieden aan boord.
Oost-Europeanen varen vier tot zes maanden; Filipino’s tien à twaalf maanden, nota bene. De bemanning op een en hetzelfde schip bestaat soms wel uit zes verschil­lende landen en culturen.
Boord­bezoek heeft als doel aandacht voor de zeeva­renden (hoe het gaat aan boord, hun welzijn), een uitno­diging tot bezoek aan het zeemanshuis, het brengen van chris­te­lijke lectuur.

Eenzaamheid

Eenzaamheid komt voor. Soms is iemand de enige christen aan boord. Het koopvaar­dijwerk is dan ook pastoraal, diaconaal en evange­li­sa­to­risch van karakter.
Het scheeps­bezoek wordt gewaar­deerd - het helpen waar geen helper is, de aandacht voor de gevaar­lijke kanten van het beroep en voor de thuis­si­tuatie. Voor de (soms Neder­landse) kapitein is het bezoek van de predikant ook een uitlaatklep: het is een eenzame functie.

Pastoraat

Zeeva­renden kunnen winter­kleding krijgen, soms gratis, soms voor één euro.
De varenden zijn ook ’s avonds welkom in het zeemanshuis aan de Moerdijk. Ds. Van der Ham is daar beschikbaar voor pastorale ontmoe­tingen, crisis­pas­toraat en zeeva­renden met problemen.
Deze mensen zijn blij dat ze even van boord kunnen en in vertrouwde omgeving naar huis kunnen bellen of skypen. Het bezoe­kers­aantal staat op een goed peil. We hebben inmiddels drie gasten­boeken met namen en impressies.
Veel dvd’s met meditaties (in een aantal talen) worden meege­geven aan de mensen. Bijbels en Bijbelse geschie­de­nissen (in hun eigen taal) vinden hun weg.

Contact

Aan de Moerdijk helpen vrijwil­ligers. Rond Kerst worden er kerst­pak­ketten samen­ge­steld. Een aantal vrijwil­ligers werkt daaraan. De boodschap van Kerst wordt doorge­geven, ieder jaar in een nieuwe brochure in zes talen.
Enkele keren per jaar wordt een pastorale brief, een zogenaamde contact­brief, geschreven aan ongeveer vijfhonderd Neder­landse zeeva­renden. Deze brief wordt ook vertaald in het Engels en Spaans.
De Heere werkt door zijn Woord en Geest!

Print Friendly, PDF & Email