Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

periodieken

Ambtelijk Contact

Het blad Ambtelijk Contact voor ouder­lingen en diakenen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland verschijnt zesmaal per jaar.

Lees meer …

De Wekker

De Wekker is het officiële lande­lijke blad van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken en verschijnt iedere twee weken.
Het blad onder­scheidt zich met actuele, inhou­de­lijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld. Ieder nummer heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder een meditatie, een column en een artikel over het geloofs­leven. Daarnaast is er ruime aandacht voor plaat­selijk nieuws en biedt het blad afwis­selend boekbe­spre­kingen, inter­views en bijdragen over de kerkgeschiedenis.

Website: www.dewekker.com

Diacoon

Diacoon werd tot 2022 uitge­geven voor toerusting van diakenen en anderen die betrokken zijn bij diaconaat binnen de kerk.
Er verschijnt nu elk jaar een projec­ten­ma­gazine, met een overzicht van de diaconale projecten.

Lees meer …

 

Doorgeven

Het blad Doorgeven geeft infor­matie over het werk van zending, diaconaat en evange­li­satie vanuit onze kerken. Vier keer per jaar wordt het gratis toege­stuurd aan de leden van de CGK.

Lees meer …

Kompas

Vier keer per jaar verschijnt Kompas, een periodiek uitge­geven door het deputaat­schap geeste­lijke verzorging varenden. Het Diensten­bureau verzorgt de verzending.

Lees meer …

Uit de Levensbron

Stichting Uit de Levensbron brengt tienmaal per jaar een preken­bundel uit onder redactie van drs. J. van 't Spijker en drs. W. van 't Spijker. De preken zijn geschreven door CGK-predi­kanten en bestemd voor preeklezen en voor andere toepas­singen, bijvoor­beeld voor mensen die aan huis gebonden zijn. In elke jaargang verschijnen ook preken voor de bijzondere kerke­lijke dagen.

Lees meer …

Verbonden

Verbonden (voorheen Vrede over Israël) is een uitgave van deputaten kerk en Israël, die vier keer per jaar verschijnt. In het blad geven deputaten infor­matie over hun werk en besteden aandacht aan onder­werpen op het gebied van het jodendom, het volk Israël en de relatie kerk-Israël.

Website: www.kerkenisrael.nl

abonneeservice Doorgeven, Verbonden en Connect

Print Friendly, PDF & Email