Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

perio­dieken

Ambtelijk Contact

Ambtelijk Contact is een blad dat ten dienste staat van ouder­lingen en diakenen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. Ambtelijk Contact verschijnt zesmaal per jaar.

Lees meer …

De Wekker

De Wekker is het officiële lande­lijke blad van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken en verschijnt iedere twee weken.
De Wekker onder­scheidt zich door zijn actuele, inhou­de­lijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld. Ieder nummer heeft een aantal vaste rubrieken, waaronder een meditatie, een column over een actueel onderwerp, een artikel over het geloofs­leven. Daarnaast is er ruime aandacht voor plaat­selijk nieuws en biedt het blad afwis­selend boekbe­spre­kingen, inter­views en bijdragen over de kerkge­schie­denis.

Website: www.dewekker.com

Diacoon

Diacoon wordt uitge­geven onder verant­woor­de­lijkheid van deputaten diaconaat, voor diakenen en anderen die betrokken zijn bij al die zaken die verband houden met het diaconaat binnen de kerk, in de samen­leving en wereldwijd.
Diacoon wil op het uitge­breide terrein van het diaconaat infor­meren en toerusten en een platform bieden voor gesprek, weder­zijdse ervaringen en wetens­waar­dig­heden.

Lees meer …

 

Doorgeven

Doorgeven is een periodiek dat wordt uitge­geven om gemeen­te­leden te infor­meren over het werk van zending, diaconaat en evange­li­satie vanuit onze kerken. Doorgeven wordt gratis verstrekt aan alle leden van onze kerken. Het blad verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 28.000 exemplaren.

Lees meer …

Kompas

Kompas is een periodiek dat wordt uitge­geven door het deputaat­schap geeste­lijke verzorging varenden. Kompas verschijnt viermaal per jaar.De verzending wordt verzorgd door het Diensten­bureau.

Lees meer …

Uit de Levensbron

De Stichting Uit de Levensbron brengt tienmaal per jaar een preken­bundel uit onder redactie van drs. W. van 't Spijker en ds. A. Hilbers. De preken worden geschreven door CGK-predi­kanten en zijn bedoeld voor preeklezen en voor mensen die bijvoor­beeld aan huis gebonden zijn. In elke jaargang verschijnen ook preken voor de bijzondere kerke­lijke dagen: Adventstijd, Kerst, oud- en nieuwjaar, de lijdenstijd, Pasen, Pinsteren, bid- en dankstond en voor jeugd­zondag.

Lees meer …

Verbonden

Verbonden (tot voor kort Vrede over Israël) wordt uitge­geven door deputaten kerk en Israël en verschijnt viermaal per jaar, met een oplage van ongeveer 29.000 exemplaren.
In Verbonden geven deputaten kerk en Israël infor­matie over hun werk. Daarnaast geven ze aandacht aan diverse onder­werpen op het gebied van het jodendom, het volk Israël en de relatie kerk-Israël.

 

Website: www.kerkenisrael.nl

Print Friendly, PDF & Email