Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

criteria

criteria en voorwaarden project­aan­vraag

De criteria die deputaten diaconaat hanteren om projecten te steunen, zijn gebaseerd op de visie dat kerke­lijke hulpver­lening bedoeld is om als kerk(led)en andere kerk(led)en te helpen hun diaconale taak in hun samen­leving te vervullen: “kerken helpen kerken helpen”.

Soms betekent het dat er dan ook samen­ge­werkt wordt met chris­te­lijke, veelal aan kerken gelieerde organi­saties.

Op veel terreinen is diaconale onder­steuning en hulp te geven. Deputaten concen­treren zich binnen onder­staande criteria, vooral op aspecten van:

 • onderwijs;
 • gezond­heidszorg;
 • werkge­le­genheid en milieu;
 • kwetsbare mensen in een samen­leving (zoals bijv. vrouwen, kinderen, mensen met een beperking, hiv/aids slacht­offers)

voorwaarden

 1. Het doel van het te steunen project moet zijn dat Gods gerech­tigheid in de samen­leving, waarin de kerke­lijke gemeen­schap leeft, erdoor wordt bevorderd en het Gods barmhar­tigheid uitstraalt.
 2. De doelgroep van een project dient vooral oog te hebben voor de kwetsbare mensen in een samen­leving en betrekking te hebben op onderwijs, gezond­heidszorg, werkge­le­genheid en/of milieu.
 3. Toege­spitst op de doelgroep zal een te steunen project nooit exclusief de eigen kerke­lijke groepering bevoor­delen en nooit het milieu negatief belasten.
 4. Een project in Nederland moet daadwer­kelijk lokaal dan wel regionaal een leemte in de (chris­te­lijke) hulpver­le­nings­markt vullen en zal alleen voor steun in aanmerking komen zolang er nog geen (overheids)subsidie aan het project wordt gegeven.

Project­aan­vragen mogen ook betrekking hebben op de diaconale toerusting en/of capaci­teits­ver­be­tering.

aanvraag indienen

Voor het indienen van een aanvraag moet u eerst een project­aan­vraag­for­mulier aanvragen. Gebruik hiervoor het contact­for­mulier onderaan deze pagina; vul bij het onderwerp en bij het bericht 'Aanvraag project­aan­vraag­for­mulier' in en klik op 'verzenden'. U krijgt het formulier dan binnen enkele werkdagen per e-mail toege­stuurd.

fraude­pro­tocol

Natuurlijk kan er iets fout gaan bij een project. Wat doen wij dan? Hiervoor hebben wij een fraude­pro­tocol opgesteld, die de partners van onze projecten onder­te­kenen.

 • fraude­pro­tocol (Neder­lands)

 • fraud protocol (Engels)
 • project­aan­vraag­for­mulier

  3 + 4 =

  Print Friendly, PDF & Email