Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

samenwerking

Diaconaal Steunpunt

Al jaren werken wij samen met de 'afdeling diaconaat' van de GKv en NGK, oftewel het Diaconaal Steunpunt. De samen­werking inten­si­veert zich steeds meer. Vooral op het gebied van toerusting. Zo geven we gezamenlijk toerus­tings­avonden over actuele thema's en hebben we sinds 2015 één gezamen­lijke lande­lijke diake­nendag. Ook op onze website wijzen we regel­matig op infor­matie van www.diaconaalsteunpunt.nl.

PDS

Sinds 2012 vormen deputaten diaconaat samen met het Generaal Diaconaal Deputaat­schap (GKv) en de Centrale Diaconale Commissie (NGK) het Platform Diaconale Samen­werking (PDS). Via het PDS versterken wij onze onder­steuning aan diakenen door nauwe samen­werking. Dit is merkbaar in o.a. het samen toerusten van diakenen, het gezamenlijk uitgeven van brochures en infor­matie en het ontwik­kelen van beleid op diverse terreinen. 

Micha Nederland

Namens het PDS parti­ci­peren deputaten diaconaat in Micha Nederland. Geïnspi­reerd door het Bijbelboek Micha, hoofdstuk 6 vers 8, roept de organi­satie Micha op om stelling te nemen tegen onrecht, dichtbij en veraf. Lees meer op www.michanederland.nl.

'Alleen ga je sneller

samen kom je verder'

(Afrikaans spreek­woord)

SchuldHulpMaatje

Namens het PDS parti­ci­peert het Generaal Diaconaal Deputaat­schap (GKv) in Schuld­Hulp­Maatje. Schuld­Hulp­Maatje is een initi­atief van de kerken in Nederland als antwoord op de toene­mende schul­den­pro­ble­matiek. Overal in het land schieten de goed opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Schuld­Hulp­Maatje staat voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levens­over­tuiging. Lees meer op www.schuldhulpmaatje.nl.

Prisma

Wij parti­ci­peren in Prisma. Prisma is een vereniging van een groot aantal chris­te­lijke ontwik­ke­lings­or­ga­ni­saties. Deze organi­saties zijn actief op het terrein van ontwik­ke­lings­sa­men­werking en diaconaat wereldwijd. Het doel is om door onder­linge samen­werking de strijd tegen armoede in de wereld te kunnen versterken. Lees meer op www.prismaweb.org.

Serve & Travel

Onze projecten zijn veelal geschikt om met een groep jongeren naar toe te gaan. Serve & Travel helpt je bij de voorbe­reiding en legt de contacten met het project. De nadruk ligt op de ontmoeting over culturele grenzen heen. Maar ook is het gebrui­kelijk ‘de handen uit de mouwen te steken’. Lees meer op www.serve-travel.nl, of neem contact op met ds. Erjan van der Linde, e.vanderlinde@cgk.nl / 06-29363637.

Print Friendly, PDF & Email