Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

steunpunt plaatselijke kerken

taak

  • Het onder­steunen van (kleine) gemeenten en classis met speci­fieke expertise om kerken­raden te adviseren en scenario’s aan te reiken. De onder­steuning geschiedt op aanvraag van de betrokken gemeente en/of classis.
  • Samen met alle betrokken deputaat­schappen en commissies waar nodig voorstellen doen voor aangepast en/of nieuw beleid.
  • Het zorgen voor algemene voorlichting binnen ons kerkverband.

Kleiner wordende gemeenten kunnen tegen onder­werpen en vragen aanlopen die het voort­be­staan kwetsbaar maken. Het kan bijvoor­beeld zijn dat een gemeente in de toekomst niet over voldoende menskracht en financiën zal beschikken. Maar het kan ook gaan om de vraag: hoe als gemeente te dienen in Gods missie voor deze wereld? Onder­werpen die bij een plaat­se­lijke gemeente langs kunnen komen zijn onder andere:

  • opstellen van een visie voor de toekomst
  • invulling van de ambten
  • behoefte aan een voorganger
  • transitie naar een missi­o­naire gemeente
  • samen­werking binnen CGK verband of daarbuiten

Wij kunnen ons voorstellen dat u als (kleine) gemeente of classis af en toe behoefte heeft aan onder­steuning bij vragen die zich bij u voordoen. De Generale Synode 2019-2022 heeft daarom een landelijk steunpunt ingericht dat kleine gemeenten en classes desge­vraagd onder­steunt met speci­fieke kennis, advies en/of mogelijke scenario’s.

Het steunpunt plaat­se­lijke kerken (SPK) bestaat uit afgevaar­digden van deputaten evange­li­satie, diaconaat, kerkorde en kerkrecht, onder­linge bijstand en advies en van de commissie herori­ën­tatie kerkverband.

Het ingerichte steunpunt is een centraal knooppunt waar vragen vanuit de gemeenten en/of classis binnen­komen. Het steunpunt doet een eerste intake en geeft op basis hiervan een advies voor een eventueel vervolg­traject. Het steunpunt beschikt over een netwerk dat ingeschakeld kan worden om kerken­raden en/of classes bij hun speci­fieke vraag­stelling te onder­steunen, te begeleiden en te adviseren.

contact

U kunt het Steunpunt Plaat­se­lijke Kerken bereiken (bij voorkeur) via het email­adres: spk@cgk.nl.

Desge­wenst kunt u contact opnemen met ds. Jelle Nutma, voorzitter van het SPK. Hij is bereikbaar op 06-25172346.

Print Friendly, PDF & Email