Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

symposium Een ander evangelie?

Deputaten evange­li­satie CGK en de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn organi­seren het symposium

Een ander evangelie? Contex­tu­a­li­satie in een verschui­vende westerse cultuur

.

datum: vrijdag 12 mei 2017
tijd: 13.30 – 17.30 uur
plaats: Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn
Wilhel­minapark 4
7316 BT  Apeldoorn

De kerk ziet zich in onze westerse cultuur voor uitda­gende missi­o­naire vragen gesteld.
Dr. Gert-Jan Roest is inmiddels 15 jaar evangelist / pionier in Via Nova, een missi­o­naire gemeen­schap voor hoger opgeleide Amster­dammers. Zijn werkzaam­heden daar zijn de basis voor zijn promotie op het onderwerp van dit symposium: hoe geef je het evangelie door in een andere context?

programma

Op het symposium verwel­komen wij sprekers uit het vakgebied van de missi­o­logie.

hoofd­spreker

Dr. Gert-Jan Roest, docent missi­o­logie Theolo­gische Univer­siteit Kampen, chris­telijk gerefor­meerd evangelist en pionier in Amsterdam, spreekt over: wat is het Evangelie, hoe geef je dat door in een moderne, westerse cultuur en wat betekent dat voor de praktijk van het missi­o­naire werk?

overige sprekers

De overige sprekers sluiten aan op onder­delen uit de rede van dr. Gert-Jan Roest.

 • Het verhaal van Jezus Christus contex­tueel verteld: een (on-)Bijbelse knieval voor postmodern relati­visme?
  dr. Michael Mulder, docent Judaïca en Nieuwe Testament TUA
 • Contex­tu­a­li­satie en de afgoden van de context
  dr. Gert Noort, directeur Neder­landse Zendingsraad, docent missi­o­logie Theolo­gische Univer­siteit Kampen
 • Contex­tu­a­li­satie in de prediking van kerken binnen de gerefor­meerde traditie
  drs. Rein den Hertog, deputaat evange­li­satie, predikant CGK Groningen
debat

Na een korte reactie van dr. Gert-Jan Roest op de sprekers, volgt een forum­ge­sprek met focus op de vraag: hoe kunnen we kerk zijn in een postmo­derne en seculiere samen­leving?

voor wie?

Voor studenten theologie, pioniers, predi­kanten, ambts­dragers en andere geïnte­res­seerden

aantrek­kelijk voor studenten en predi­kanten

studie­punten

Voor studenten theologie aan de TUA of een andere univer­siteit of hogeschool kan het bijwonen van het symposium 1,5 studiepunt (EC) opleveren.
De bijbe­ho­rende opdracht luidt: maak aante­ke­ningen tijdens het symposium, verwerk het gehoorde en het voorstu­die­ma­te­riaal in een reflec­tie­verslag van 1500-1700 woorden en presenteer het verslag op vrijdag 2 juni. Op die dag is de slotbij­een­komst aan de TUA. Deze is alleen voor degenen die met hun deelname studie­punten opbouwen. Tijdens de slotbij­een­komst presen­teren de deelnemers hun reflec­tie­verslag, waarna een afslui­tende discussie volgt. Aan het eind van de bijeen­komst ontvangen zij een deelne­mers­cer­ti­ficaat, dat als bewijs kan dienen van de behaalde studie­punten.

Dit studie­pro­gramma geldt ook voor predi­kanten die zich aanmelden in het kader van hun programma voor perma­nente educatie.

extra studie­ma­te­riaal

Voor het behalen van 1,5 EC is het nodig de leeser­varing van de volgende literatuur te verwerken in het reflec­tie­verslag (verdere toelichting volgt na aanmelding via jvantspijker@tua.nl):

 1. James K.A. Smith, How (Not) to be Secular: Reading Charles Taylor
 2. Mark D. Baker & Joel B. Green, Recovering the Scandall of the Cross: Atonement in New Testament and Contem­porary Contexts (de uitgave van 2000 en van 2011 zijn beide bruikbaar.)

wat kost het?

niet-studenten
€ 39,95 deelname symposium

optioneel:
€ 10,00 slotbij­een­komst, studie­punten (1,5 EC) en deelna­me­cer­ti­ficaat (voor predi­kanten in het kader van afspraken rond perma­nente educatie)

studenten
€ 26,45 deelname symposium student TUA
€ 29,95 deelname symposium student andere univer­siteit of hogeschool

optioneel:
€ 10,00 slotbij­een­komst, studie­punten (1,5 EC) en deelna­me­cer­ti­ficaat

meer infor­matie en aanmelding

Dit symposium wordt georga­ni­seerd door Petra de Jong-Heins BTh en drs. Peter L.D. Visser, missi­onair consu­lenten CGK en
drs. Jan van ’t Spijker, docent missi­o­logie en evange­listiek TUA

Meer infor­matie bij deputaten evange­li­satie CGK en TUA | contact­adres: evangelisatie@cgk.nl en voor studie­ge­re­la­teerde vragen: jvantspijker@tua.nl

Print Friendly, PDF & Email