Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

synodenieuws

Ook dit jaar krijgt u via onze website een impressie van de synode. De eerdere verga­de­ringen zijn terug te zien via de livestream­op­namen op www.cgk.nl/live.

De bidstond vooraf­gaand aan deze synode van 13 juni jl. kunt u terug­luis­teren op de website van de gemeente van Dordrecht-Centrum.  

De modera­men­leden (van links naar rechts):
ds. S.P. Roosendaal (2e scriba), ds. P.D.J. Buijs (assessor), ds. J.G. Schenau (praeses), ds. L.A. den Butter (1e scriba).

vervolgvergaderingen mei 2022

Lees de verslagen van de synode­dagen (tekst van ds. J. Ooster­broek):

professor Peels op de Generale Synode

vervolgvergaderingen april 2022

Lees de verslagen van de synode­dagen (tekst van ds. J. Ooster­broek, foto's van br. J.W. Toornstra):

ds. H. Schenau
verslag generale synode 20 april 2022

vervolgvergaderingen sept/nov 2020 | jan/mrt/jun 2021

Lees de verslagen van de synode­dagen (tekst van ds. J. Oosterbroek):

tweede vergaderweek 28-31 januari 2020

Lees de verslagen per dag (tekst van ds. J. Ooster­broek, foto's van br. J.W. Toornstra):

eerste vergaderweek 12-15 november 2019

Lees de verslagen per dag (tekst van ds. J. Ooster­broek, foto's van br. J.W. Toornstra):

In de eerste zittingsweek van de synode werd over twee zaken een proce­du­re­be­sluit genomen.

 1. Vrouw en ambt

Met betrekking tot de revisie­ver­zoeken over vrouw en ambt besloot de synode dat een proce­du­re­voorstel goedkeuring ontvangt. In dat voorstel staat dat de synodale commissie nog deze periode spreekt met de kerken­raden die vrouwen in de ambten hebben bevestigd, met een aantal zusters uit onze kerken die om een gesprek verzochten, met ds. B. Loonstra, met de GKv, de NGK en andere betrokken partijen. Na die gesprekken zal commissie 7 met een rapport komen dat ter bespreking op de synode zal komen. Men moet er rekening mee houden dat zulks niet voor de derde zittingsweek beschikbaar zal zijn. Hopelijk kan de synode op deze manier een weg wijzen die de kerken in de ontstane situatie kunnen gaan.

 1. Advies­com­missie ambtsstructuur

Het tweede onderwerp betreft een proce­du­re­voorstel met betrekking tot de vragen naar de ambts­structuur. In een aantal rapporten vindt u de vragen naar de ambten. De synode besloot daarom een commissie aan te stellen die zich bezint op de structuur en de invulling van de ambten.

Het gaat om de volgende zaken:

 • het onder­scheid tussen kerke­lijke- en niet-kerke­lijke docenten aan de TUA;
 • het uitspreken van de zegen door niet-predikanten;
 • de bediening van de sacra­menten en de uitvoering van andere kerke­lijke hande­lingen door niet-predikanten;
 • de positie van de evangelist;
 • het stich­telijk woord naar art. 3. K.O.;
 • de predikant met bijzondere opdracht naar art. 6 K.O.;
 • de vragen rond mobiliteit, beroe­pingswerk en de positie van de kerkelijk werker in het kader van maatschap­pe­lijke tendensen;
 • de openstelling van de ambten voor zusters;
 • waarbij de commissie ambts­structuur op boven­ge­noemde punten richting zal wijzen en de eindver­ant­woor­de­lijkheid voor de rapportage bij commissie 7 ligt.

afgevaardigden bijeen op bezinningsdag - 4 oktober 2019

In de aanloop naar de eerste zittingsweek van de CGK-synode komen de afgevaar­digden in Veenendaal bijeen om elkaar te ontmoeten en van hart tot hart te spreken. In een aantal bijdragen brengen verschil­lende afgevaar­digden hun persoon­lijke gebed voor de synode onder woorden. Nodig voor iedere afgevaar­digde is het gebed voor elkaar, het samen buigen voor Gods Woord en het nemen van besluiten in liefde tot God en de kerk.

horen, zien, schrijven
De dag wordt geopend door de preses, ds J.G. Schenau, met een meditatie over de verschijning van de verheer­lijkte Christus aan Johannes op Patmos. In het visioen is de volgorde horen, zien, schrijven. Eerst het Woord van de Heiland horen, dan zien dat Hij tussen de gouden kande­laren – Zijn gemeenten – wandelt en voor hen zorgt. Vervolgens wordt Johannes ingezet ten dienste van de opbouw van de kerken. De synode zal ook die volgorde dienen aan te houden.

liefde, trouw, eenheid
In zes groepen wordt vervolgens doorge­sproken over de vragen omtrent het persoon­lijke gebed en de verwachting van de synode.
Na de groeps­be­spreking is er gelegenheid om in een open ronde persoon­lijke opmer­kingen te maken. Kenmer­kende woorden die gebruikt worden zijn liefde, eenheid, waarheid, getrouwheid. Verschil­lende keren wordt ook de noodzaak tot veroot­moe­diging voor de Heere benadrukt. Maar ook roepen afgevaar­digden elkaar op om met betrekking tot genomen besluiten zoveel liefde te beoefenen dat we ons allen daaraan houden. Daarnaast klinkt ook de oproep om elkaar te verdragen en in liefde ruimte te gunnen.
De vraag wordt geopperd of in onze diver­siteit de route verkend moet gaan worden om als kerkverband aan te sluiten bij een ander kerkverband, dan wel plaat­se­lijke kerken in liefde de ruimte te geven en te helpen dat zelfstandig te doen. Dit vindt enige bijval maar anderen spreken van de overtuiging dat de Heere ons op dit ogenblik roept om de huidige vragen moedig te beant­woorden vanuit de dankbaarheid voor wat altijd als chris­telijk-gerefor­meerd heeft gegolden. 

onder­steunen, dienen, corri­geren
Prof. H.J. Selderhuis laat licht schijnen over het ontstaan, de werkwijze en de betekenis van de synodale verga­dering. De synode is de georga­ni­seerde vorm om elkaar te onder­steunen, te dienen en elkaar bij de leer te houden. In besluiten genomen met meerderheid van stemmen voegt de minderheid zich naar de meerderheid. Juist ook vanwege het gebed dat gedaan is en waarbij de Heere gevraagd is om Zijn leiding. Afgevaar­digden zitten op de synode niet namens maar wel vóór Urk, Zwolle, Den Haag en Scheve­ningen omdat deze gemeenten deel uitmaken van de kerk van Christus.

verwachting, gebed, vergeving
In een tweede ronde van bijdrage komt de vraag aan de orde naar de persoon­lijke verwachting van de synode. Daarbij kunnen sommige afgevaar­digden terug­kijken op goede ontmoe­tingen en gesprekken tijdens voorgaande synoden. Anderen, voor het eerst afgevaardigd, vinden het nog onwennig en hopen dat ieder zich zal laten leiden door de Heilige Geest. Een enkeling deelt zijn negatieve ervaring vanuit een vorige synode en hoopt dat dit geen herhaling zal vinden. Er is bij sommigen kritiek op de afvaar­diging die niet repre­sen­tatief zou zijn voor het geheel van de kerken. Maar het eindigt met de hoop dat de synode de juiste en evenwichtige beslis­singen zal nemen die de kerken zullen dienen als geheel. Daarvoor is het gebed van Daniël nodig die bidt: “O Heere, hoor, o Heere, vergeef.” 

aanbe­ve­lingen en video­bood­schap
Vanuit de tweede ronde van de groeps­ge­sprekken komen aanbe­ve­lingen voor de synode. Daarin klinkt met name de oproep om geen politiek te bedrijven maar biddend te luisteren naar Gods Woord en naar elkaar om zo te komen tot duide­lijke besluiten.
Tot slot kijken de afgevaar­digden naar een video­bood­schap vanuit het grondvlak. Drie gemeen­te­leden (17, 31 en 93 jaar) uit verschil­lende delen van het land spreken over hun hoop, verwachting en gebed voor de komende synode.

Met elkaar in het hart te zien is een begin gemaakt om in november samen de rapporten te gaan behan­delen en biddend om de leiding van Gods Geest tot goede besluiten te komen.

 

Print Friendly, PDF & Email