Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

taken diaken

de hele gemeente

Als een diaken ‘ja’ zegt bij zijn beves­tiging, dan zegt hij veel meer dan: 'Ik zal zorgen voor mensen die hulp en aandacht nodig hebben.' De taak van een diaken is namelijk veel breder: de diaken is gericht op het functi­o­neren van de gemeente als (dienende) chris­te­lijke gemeen­schap. Diaconaat is dus niet alleen de taak van een diaken.

leidinggeven

De diaken geeft leiding aan het diaconaat van de gemeente. Dat doet hij door de gemeen­te­leden toe te rusten, hen te stimu­leren en te motiveren om dienstbaar te zijn aan de naaste en daarin zelf een voorbeeld te zijn. En door te zorgen voor een goede voortgang van het diaconale werk van de gemeente.

Hij doet dus veel meer dan collec­teren en verga­deren alleen!

meer over leiding geven
Leiding geven aan het diaconaat van de gemeente begint met het in gesprek gaan met de gemeente over wat diaconaat en diaken zijn inhoudt. U mag als diaken hun uitleggen wat de Bijbel zegt over diaconaat en wat dat ons heeft te zeggen: diaconaat is onlos­ma­kelijk verbonden met christen zijn. Ook vertelt u over de rol van een diaken in het diaconaat en wijst u de gemeente op nood dichtbij en ver weg.

In gesprek gaan’ kun je op heel veel plekken doen: in de eredienst, rondom de Avond­maals­tafel, tijdens een wijk/ of gemeen­te­avond, via het maandblad of de Facebook­pagina van de gemeente, bij een JV-avond of catechi­sa­tieles, door het organi­seren van een actie voor een diaconaal doel, tijdens een (huis)bezoek, …

inspireren en stimuleren

Als diaconaat onlos­ma­kelijk verbonden is met christen zijn, is niets doen dus geen optie. Als Gods Woord je raakt, kan het niet anders dan dat je in beweging komt voor de naaste in nood. Maar dat is niet altijd even makkelijk. En daarom is het ook uw taak om gemeen­te­leden te inspi­reren en te stimu­leren om (nog meer) te gaan doen wat ze (zeggen te) geloven.

Soms heeft iemand een zetje nodig, of moet je iemand zijn gaven helpen ontdekken. En soms is het niet meer dan de juiste mensen met elkaar in contact te brengen.

N.B.: Mensen inspi­reren en stimu­leren gaat een stuk makke­lijker als u enthou­siast bent over datgene wat u doorgeeft. Laat het zien!

coördineren

Als mensen in beweging komen, zal in de gemeente diaconaal werk ontstaan. U zorgt voor een goede voortgang van dat werk. U bent dus op de hoogte van wat er op dit vlak in en door de gemeente wordt gedaan, legt verbanden tussen diverse activi­teiten, brengt de juiste mensen met elkaar in contact en probeert obstakels voor (goede) initi­a­tieven uit de weg te ruimen. Gebrek aan geld kan zo’n obstakel zijn.

inzamelen en uitdelen

Om nood te kunnen lenigen, zijn gaven nodig. Deze gaven inzamelen (opzoeken) en uitdelen – vraag en aanbod met elkaar in contact brengen - is ook een taak van de diaken. U ziet: gaven inzamelen en uitdelen is veel meer dan alleen zorgen dat de collec­tezak rondgaat, gevuld wordt en het goed uitgeven van het bijeen­ge­brachte geld. ‘Gaven’ is zoveel meer dan geld.

vergaderen

Ook als diaken ontkom je er niet helemaal aan: verga­deren. Verga­deren is geen doel op zich. Verga­deren doe je om (nieuwe) plannen te bedenken en uit te rollen (beleid maken), om te besluiten tot welke actie je in een concreet geval overgaat en om na te gaan of alles nog goed verloopt. De verga­dering staat dus in dienst van het grotere geheel: de goede voortgang van het diaconaat van de gemeente.

voorbeeldfunctie

Een leiding­ge­vende die zelf niet doet wat hij van een ander vraagt, is niet heel geloof­waardig. Als diaken je gemeente oproepen om de handen uit de mouwen te steken voor de naaste in nood, maar dat zelf niet doen, maakt je weinig geloof­waardig. Goed voorbeeld doet goed volgen! Een diaken zou dan ook omschreven kunnen worden als meewerkend voorman.

In die functie zorgt u dus ook zelf voor de gemeente en biedt u hulp waar nood is.

toerusten en toegerust worden

Om op een goede manier als diaken de gemeente toe te rusten, is het vóór alles nodig om zelf toegerust te worden. Want hoe kun je goed aan de slag zonder te weten wat je nou eigenlijk precies moet doen?

meer over toegerust worden
Jezelf toerusten kan op verschil­lende manieren:
  • door persoon­lijke (Bijbel)studie;
  • door gezamen­lijke momenten van bezinning en studie met de diaconie of de kerkenraad. Neem hier (aan het begin van de verga­dering) samen echt de tijd voor!. Kijk voor suggesties op de pagina materialen onder 'de Bijbel open';
  • door het lezen van ‘vakbladen';
  • door het bijwonen van toerus­tings­bij­een­komsten van de CDC, de diake­nendag, enz.

lees meer

Lees meer over de diaken in profiel diaken … 

Print Friendly, PDF & Email