Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

theolo­gische univer­siteit

aan het Wilhel­minapark

De Theolo­gische Univer­siteit kent een rijke en lange geschie­denis. In 1894 werd de Theolo­gische Hogeschool opgericht, sinds 1919 gevestigd in Apeldoorn aan het Wilhel­minapark, dichtbij het centrum. Het ruime herenhuis waarin de opleiding begon, is inmiddels uitge­bouwd tot een modern gebou­wen­complex. In de jaren tachtig kreeg de opleiding de status van univer­siteit, zodat de officiële naam nu is: Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn (TUA).

ontwik­keling en uitbreiding

De opleiding heeft een gestage ontwik­keling en uitbreiding doorge­maakt. De studenten, docenten en het onder­wijs­on­der­steunend personeel van de TUA vormen een hechte gemeen­schap die zich vanuit een harte­lijke verbon­denheid met de gerefor­meerde geloofs­tra­ditie wil inzetten voor de ontwik­keling en vernieuwing van een Bijbels geori­ën­teerde, gerefor­meerde theologie.

deputaten Theolo­gisch Univer­siteit

De kerken hebben zich altijd ingezet voor een eigen predi­kan­ten­op­leiding. Deze is gevestigd in Apeldoorn en heet Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn. De broeders die graag predikant in de chris­te­lijke gerefor­meerde kerken willen worden, studeren er. Maar de opleiding staat sinds 1974 ook voor anderen open die theologie willen studeren, op gerefor­meerde leest geschoeid. Vijf hoogle­raren en een aantal docenten, alsmede verschil­lende medewerkers worden ingezet om de ruim 100 studenten te begeleiden.

Een drietal deputaat­schappen is benoemd om de kerke­lijke verant­woor­de­lijk­heden inhoud te geven:

  • het curatorium: negen predi­kanten hebben - in nauw overleg met het college van hoogle­raren - de verant­woor­de­lijkheid voor het aannemen en kerkelijk begeleiden van de studenten die zich specifiek op het predi­kant­schap in onze kerken voorbe­reiden;
  • het deputaat­schap toezicht: vijf leden van onze kerken oefenen in overeen­stemming met de wette­lijke bepalingen (de Univer­siteit is immers een door de overheid erkende opleiding) toezicht uit op o.a. de kwaliteit en de finan­ciële situatie van de Univer­siteit; speciaal benoemt dit deputaat­schap het college van bestuur, dat aan hem verant­woording over het gevoerde beleid schuldig is;
  • het deputaat­schap studie- en stimu­le­rings­fonds: dit fonds is toegan­kelijk voor de studenten die onder de verant­woor­de­lijkheid van het curatorium vallen en die geen recht hebben op studie­fi­nan­ciering (bijv. door hun leeftijd). Ook kunnen chris­te­lijke gerefor­meerde predi­kanten die een proef­schrift voorbe­reiden een beroep doen op dit fonds.

secre­taris curatorium

drs. G. van Roekel
Margrietlaan 23
6721 EK  Bennekom
t 06-12416402
m gvanroekel86@gmail.com

 

secre­taris raad van toezicht

mw.drs. E.J. van Dijk
Lucretia van Merkenlaan 67
3906 WC  Veenendaal
t 0318-556176
m e.vandijk@eh.nl

Print Friendly, PDF & Email