Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

theologische universiteit

aan het Wilhelminapark

De Theolo­gische Univer­siteit heeft een rijke en lange geschie­denis. In 1894 werd de Theolo­gische Hogeschool opgericht, sinds 1919 gevestigd in Apeldoorn aan het Wilhel­minapark, dichtbij het centrum. Het ruime herenhuis waarin de opleiding begon, is inmiddels uitge­bouwd tot een modern gebou­wen­complex. In de jaren 1980 kreeg de opleiding de status van univer­siteit, zodat de officiële naam nu is: Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn (TUA).

ontwikkeling en uitbreiding

De opleiding heeft een gestage ontwik­keling en uitbreiding doorge­maakt. De studenten, docenten en het onder­wijs­on­der­steunend personeel van de TUA vormen een hechte gemeen­schap die zich vanuit een harte­lijke verbon­denheid met de gerefor­meerde geloofs­tra­ditie wil inzetten voor de ontwik­keling en vernieuwing van een Bijbels geori­ën­teerde, gerefor­meerde theologie.

deputaten Theologisch Universiteit

De kerken hebben zich altijd ingezet voor een eigen predi­kan­ten­op­leiding. De broeders die graag predikant in de chris­te­lijke gerefor­meerde kerken willen worden, studeren er. Maar de opleiding staat sinds 1974 ook open voor anderen die theologie willen studeren, op gerefor­meerde leest geschoeid. Vijf hoogle­raren, een aantal docenten en verschil­lende medewerkers begeleiden de ruim 100 studenten.

Drie deputaat­schappen geven de kerke­lijke verant­woor­de­lijk­heden inhoud:

  • het curatorium: negen predi­kanten hebben - in nauw overleg met het college van hoogle­raren - de verant­woor­de­lijkheid voor het aannemen en kerkelijk begeleiden van de studenten die zich specifiek op het predi­kant­schap in onze kerken voorbereiden;
  • het deputaat­schap toezicht: vijf leden van onze kerken oefenen in overeen­stemming met de wette­lijke bepalingen (de Univer­siteit is immers een door de overheid erkende opleiding) toezicht uit op o.a. de kwaliteit en de finan­ciële situatie van de Univer­siteit; in het bijzonder benoemt dit deputaat­schap het college van bestuur, dat aan hem verant­woording over het gevoerde beleid schuldig is;
  • het deputaat­schap studie- en stimu­le­rings­fonds: dit fonds is toegan­kelijk voor de studenten die onder de verant­woor­de­lijkheid van het curatorium vallen en die geen recht hebben op studie­fi­nan­ciering (bijvoor­beeld door hun leeftijd). Ook kunnen chris­te­lijke gerefor­meerde predi­kanten die een proef­schrift voorbe­reiden een beroep doen op dit fonds.

secretaris curatorium

Ds. C.J. Droger
Schie­dam­seweg 137
3134 BG Vlaar­dingen
t 010 - 234 42 88
m cjdroger@solcon.nl

 

secretaris raad van toezicht

mr. drs. H.M. Oevermans
Ganzerik 28
6721 RK Bennekom
t 06-52537092
m hm.oevermans@solcon.nl

Print Friendly, PDF & Email