Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

toerusting

Een belang­rijke taak van de deputaten is het toerusten van diakenen. Zodat diakenen op hun beurt hun gemeen­te­leden kunnen toerusten. Dit toerusten gebeurt op verschil­lende manieren.

toerustingsmomenten

De diaconaal consulent geeft toerusting aan diaco­nieën tijdens bijvoor­beeld een avond voor nieuwe diakenen (binnen een classis) of een CDC-toerus­tings­avond. Ook gaat hij of zij op verzoek langs bij (indivi­duele) diaconieën/gemeentes om toerusting te geven. Heeft u behoefte aan toerusting, wellicht rondom een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Diaconaal consulent ds. Erjan van der Linde kan in uw gemeente voorgaan tijdens een diaconale dienst op zondag­ochtend. Voor het plannen van een derge­lijke dienst kunt u terecht bij secre­ta­resse Arianne Hoekstra.

Vanzelf­sprekend mag de lande­lijke diake­nendag in dit rijtje ook niet ontbreken: een dag waarop via workshops diverse toerusting kan worden aange­boden. Lees meer …

materialen

Video­cursus Bloeiend diaconaat
Een belang­rijke vorm van toerusting loopt nu via de video­cursus Bloeiend diaconaat. Diakenen krijgen op een eigen­tijdse manier tools in handen om de gemeente voor te gaan in barmhar­tigheid en gerech­tigheid. De cursus doorloop je samen als diaconie op voor jullie passende momenten. Via (bijvoor­beeld) Skype is er begeleiding beschikbaar. Lees meer …

Praktische boeken
In onze webwinkel vindt u het in 2014 verschenen Handboek voor diakenen. Een boek boordevol infor­matie, tips en inzichten voor zowel begin­nende als ervaren diakenen. Oud-diaconaal consulent Herman van Well heeft een tweetal praktische boeken geschreven voor diakenen: Dienst doen en Diaken in de praktijk. Ook deze kunt u bestellen in onze webwinkel.

Power­point­pre­sen­taties
Op kantoor zijn presen­taties aanwezig van diverse toerus­tings­on­der­werpen. Bijvoor­beeld over diaconale hulp bij finan­ciële problemen, diaconaal huisbezoek en beleid en overdracht. Zoekt u een specifiek onderwerp? Laat het ons weten.

Diacoon
In het verleden boden wij schrif­te­lijke toerusting aan via ons blad Diacoon. Elke Diacoon behan­delde een thema dat ook nu nog actueel kan zijn. Lees meer op de pagina van Diacoon.

online-materiaal

Op onze website behan­delen we diverse thema's. Zoals Vluch­te­lingen, Zorg (o.a. Wmo) en Finan­ciële steun. Kijk voor deze infor­matie op de pagina Thema's.

CDC

Onze kerken hebben de Classicale Diaconale Commissies (CDC's) opgericht om diaco­nieën per classis toe te rusten. U vindt hierover meer infor­matie op de pagina CDC.

Print Friendly, PDF & Email