Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

umoja

wat is Umoja

Umoja is een woord uit Afrika dat is overge­waaid naar allerlei delen in de wereld. Het betekent ‘saamho­righeid’. Umoja staat voor een gemeen­schap die samen de problemen waar ze tegenaan loopt, aanpakt. Een gemeen­schap die zich verant­woor­delijk voelt voor elkaar; in het bijzonder voor wie zwak, ziek en kwetsbaar is.

achtergrond

In Afrika was er jarenlang een geest van afhan­ke­lijkheid. Armen over elkaar en hand ophouden tot er iemand kwam helpen. In landen als Oeganda en Kenia was er aan het einde van de vorige eeuw veel onzekerheid en angst door geweld en hongers­noden. Mensen dachten dat het einde van de wereld nabij was en riepen in hun nood tot God. Door een geestelijk ontwaken ging men kijken naar wat God hun had gegeven aan onder­linge gemeen­schap, natuur­lijke hulpbronnen en saamho­righeid. Een werk van de Heilige Geest! Dat veran­derde de houding van miljoenen mensen in deze landen. Maar niet alleen daar …

umoja in Nederland

Ook in Nederland neemt de belang­stelling voor dit concept toe. Umoja stimu­leert een verlangen naar onder­linge verbon­denheid. Saamho­righeid in de gemeente die vanzelf­sprekend uitwaaiert naar buiten. Op zich is dat niet nieuw. We kunnen voorbeelden noemen dichtbij en verder weg. Maar deze beweging uit een ander continent wil dit verlangen weer krachtig maken. Saamho­righeid. Verbon­denheid met elkaar binnen de kerke­lijke gemeente en verder. Onbedoeld en onbewust.

We geloven dat Gods Geest tot grote dingen in staat is. Onafhan­kelijk van onze acties. Maar we geloven ook dat God mensen erbij inschakelt. Een kernvraag daarbij is: Hoe kun je  kerk zijn met de beide benen in de buurt?

wie …

Die vraag bracht Tear, Present en het Platform Diaconale Samen­werking (PDS) van de 3G-kerken (Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerken,  Gerefor­meerde Kerken vrijge­maakt en Neder­lands Gerefor­meerde Kerken) bij elkaar.
Tear heeft kennis van en expertise met het Umoja-programma in het buitenland en in Nederland. Present heeft kennis van het werken in buurten en daarnaast in tientallen plaatsen een relatie­netwerk met lokale kerken. De 3G kerken hebben expertise en ervaring met het werken met lokale kerken en zijn verworteld in deze kerken.

aanpak

Deputaten diaconaat (verte­gen­woordigd in PDS) zetten zich met de andere partners in om het verlangen naar deze saamho­righeid handen en voeten te geven.
We hebben onze eigen trainers die uw gemeente willen helpen met Umoja aan de slag te gaan, door middel van een training in uw gemeente.
Met de training helpen we u op weg, maar van begin af aan ligt het eigenaar­schap bij de plaat­se­lijke gemeente.

Meer infor­matie? Vraag ernaar via diaconaat@cgk.nl

Meer lezen? Kijk op www.umojanederland.nl.
Cors Visser schreef in het kader van Umoja het boek 'De spelende kerk'.

Print Friendly, PDF & Email