Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature

deputaten landelijk kerkelijk bureau (LKB)
zoeken met ingang van de volgende synode­pe­riode (v.a. maart 2020) een

penningmeester (m/v)


de beoogde kandidaat

  • heeft kennis van finan­cieel beleid, van begroten tot verant­woorden;
  • is bij voorkeur hbo- of univer­sitair geschoold;
  • heeft ongeveer 36 uur per jaar aan tijd beschikbaar voor deze taak;
  • heeft interesse in een bestuur­lijke taak voor het landelijk kerkverband;
  • is meelevend lid van de CGK;
  • wordt ter benoeming voorge­dragen aan de generale synode van 2019/2020.

 

wij bieden

  • goede onder­steuning door het Diensten­bureau;
  • goede onder­steuning van de andere deputaten LKB;
  • een vrijwil­li­gers­functie met passende onkos­ten­ver­goeding;
  • een positie in het moderamen van het deputaat­schap.

Het deputaat­schap heeft tot taak het beheren van het landelijk kerkelijk bureau. Dit bureau omvat naast het bureau algemene zaken, de bureaus van speci­fieke deputaat­schappen die op dezelfde locatie hun werkzaam­heden verrichten. De gehele diensten­or­ga­ni­satie – betrokken deputaat­schappen en het Diensten­bureau – is één organi­satie ten dienste van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. Er wordt ongeveer drie keer per jaar vergaderd in Veenendaal.

Op het Diensten­bureau worden door profes­si­onele medewerkers voor verschil­lende kerke­lijke organen secre­ta­riële en admini­stra­tieve werkzaam­heden uitge­voerd. Daarnaast is het Diensten­bureau de vraagbaak voor lokale kerken en leden. De leiding van het Diensten­bureau is in handen van de manager Jos van den Berg.

 

reageren

Stuur uw brief met cv uiterlijk donderdag 19 december naar het Diensten­bureau, t.a.v. dhr. J.G. van den Berg, Postbus 334, 3900 AH Veenendaal. Voor vragen kunt u contact opnemen met de huidige penning­meester, mw. Rika Hakvoort, tel. 06-40160072.

 

Print Friendly, PDF & Email