Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De kerke­lijke gemeente hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelf­sprekend. Ook binnen kerke­lijke relaties komt misbruik voor.

Om te werken aan een veilige kerk volgt u het stappenplan Een veilige Kerk.  In dit stappenplan wordt gesproken over gedragscode en omgangsregels.

Het Samen­wer­kings­verband Seksueel Misbruik in Kerke­lijke Relaties (SSMKR)  - waarbij ons kerkverband  is aange­sloten - heeft een model-gedragscode opgesteld voor alle kerkelijk werkers. Deze gedragscode is niet alleen bestemd voor profes­si­onele werkers in de kerk, maar ook voor hen die er als vrijwil­liger werkzaam zijn.

Een ander onderdeel van het ‘stappenplan Een veilige kerk’ is het gebruik maken van de VOG: Verklaring Omtrent Gedrag. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justi­tiële verleden van een persoon of rechts­persoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aange­vraagd. Dit kunt u vragen van medewerkers of vrijwil­ligers die werken met kwetsbare personen, zoals kinderen, jongeren en volwas­senen in een afhankelijkheidsrelatie.

Voor vrijwil­ligers die werken met kwets­baren kan gratis een VOG worden aange­vraagd. Aan de aanvraag van gratis VOG’s zijn vanuit de overheid een aantal voorwaarden verbonden. U komt als kerk in aanmerking voor gratis VOG’s wanneer:

 • u de VOG aanvraagt voor vrijwilligers;
 • uw vrijwil­ligers werken met kwetsbare mensen die op een bepaalde manier afhan­kelijk van hen zijn (klik hier om meer te lezen);
 • u een actief preven­tie­beleid heeft in uw kerk (dit maakt u wanneer u het stappenplan Een veilige kerk volgt);
 • uw vrijwil­ligers niet op een andere manier een VOG aanle­veren in uw kerk (bijvoor­beeld omdat zij betaald werk doen);
 • u eHerkenning heeft of bereid bent om dit aan te vragen (klik hier om meer te lezen).

Aanvraag gratis VOG

 1. Vraag eHerkenning niveau 3 aan.
 2. Meld uw kerk aan als organi­satie onder de Regeling Gratis VOG. Ga hiervoor naar aanvragen gratis VOG
  Zorg dat u voor deze aanvraag bij de hand heeft: 
  • eHerkenning;
  • KvK-nummer van uw kerk;
  • beschrijving van de werkzaam­heden van de vrijwilliger(s);
  • De aanvraag wordt behandeld door het CIBG. Deze keurt uw aanvraag goed of af. Na goedkeuring valt uw organi­satie onder de Regeling Gratis VOG en kunt u de gratis VOG’s gaan klaar­zetten voor uw vrijwilligers.
 3. Bepaal het scree­nings­profiel. Dit is afhan­kelijk van de taak die de vrijwil­liger krijgt. In de kerk zijn de meest voor de hand liggende profielen: Algemeen scree­nings­profiel – gebied ‘personen’, ‘geld’ en ‘diensten’. Klik hier om meer te lezen over screeningsprofielen.
 4. Zet de VOG’s klaar, één per vrijwil­liger. Klik hier voor de juiste link.

      Stappen in het aanvraagproces:

      (A = aanvrager, V= vrijwil­liger)

  • A (persoon die namens de kerk eHerkenning heeft) logt in bij Justis;
  • A vult de gegevens van de kerk in;
  • A vult de gegevens van de vrijwil­liger in. (voorletters, achternaam en e-mailadres)
  • A vult het scree­nings­profiel in;
  • A vult het doel van de aanvraag in. Standaard is ingevuld: werkre­latie, vrijwil­liger. Dit is voldoende;
  • A rondt de aanvraag af.
  • V bevestigt de aanvraag door inlog met DigiD;
  • V ontvangt de VOG per post. Justus neemt binnen acht weken een beslissing, in de praktijk krijgt de vrijwil­liger de VOG binnen twee tot vier weken;
  • V overhandigt de VOG aan de verant­woor­de­lijke binnen de kerk. Controleer de VOG op echtheid (lees hier hoe u de echtheid contro­leert).
 1. Na ontvangst van de VOG bespreekt u met de vrijwil­liger nogmaals het preven­tie­beleid. Maak hierbij afspraken over de verant­woor­de­lijk­heden van de kerk en van de vrijwilliger.

Boven­staande infor­matie is een onderdeel van wat op de website van Steunpunt KerkenWerk staat. Op deze site vindt u aanvul­lende informatie.

Print Friendly, PDF & Email