Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

werkloosheid

gevolgen werkloosheid

Verlies van je baan betekent aller­eerst minder inkomen. Wanneer je werkloos wordt, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Dit is eerst 75% en later 70% van het laatst verdiende inkomen. De duur  is afhan­kelijk van het ‘arbeids­ver­leden’. Voor meer infor­matie zie www.uwv.nl. Over de wijze waarop diakenen kunnen omgaan met finan­ciële proble­matiek bij gemeen­te­leden verscheen de Diacoon ‘Als het om de centen gaat’.

N.B. Verlies van werk heeft ook emoti­onele gevolgen. Het kan worden verge­leken met een rouwproces. Het is goed hiervoor oog te hebben in de omgang met werklozen in de gemeente.

risicogroepen

Vooral oudere werknemers lopen het risico langdurig werkloos te worden. Boven de 55 jaar is de kans om weer een baan te vinden erg klein. Deze groep vraagt bijzondere aandacht op finan­cieel gebied.

De duur van een WW-uitkering wordt steeds korter, terwijl de AOW-leeftijd stijgt. Iemand van 55 jaar die zijn baan verliest loopt het risico om zo’n 10 jaar geen uitkering te krijgen. Wanneer er sprake is van een eigen huis met overwaarde of een partner met inkomen bestaat er meestal geen recht op een bijstands­uit­kering. Het gevolg kan ingrijpend zijn: armoede totdat de pensi­oen­leeftijd bereikt wordt.

Jongeren zijn een andere risico­groep. Wanneer niet snel na het afronden van een opleiding werk gevonden wordt, bestaat de kans dat nieuwe lichtingen school­ver­laters de voorkeur van werkgevers krijgen. Als gevolg hiervan kunnen jongeren makkelijk de aansluiting met de arbeids­markt verliezen en terecht komen in langdurige werkloosheid.

verborgen werkloosheid

Speciale aandacht is nodig voor de groeiende groep ‘zzp-ers’. Omdat zij als zelfstandige geen recht hebben op een uitkering bij onvol­doende werk kan er makkelijk finan­ciële proble­matiek ontstaan. Ook bij ouderen kan er sprake zijn van verborgen werkloosheid, omdat soms niet duidelijk is of iemand al pensi­oen­ge­rechtigd is of niet.

 

wat kan de kerk/diaconie doen?

  • Oog hebben voor finan­ciële en emoti­onele problematiek.
  • Aandacht geven zonder te betut­telen of mensen als slacht­offer te behandelen.
  • Onderling contact tussen werklozen stimuleren.
  • Activi­teiten voor werklozen stimuleren.
Print Friendly, PDF & Email