Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

werkter­reinen

algemene zaken

De afdeling algemene zaken Is voorna­melijk bezig met de finan­ciële en salaris­ad­mi­ni­stratie, rechts­po­si­tie­re­geling, secre­ta­riële verwerking, kopieer- en verzendwerk en de leden- en abonne­men­ten­ad­mi­ni­stratie.

diaconaat

Diaconaat werkt in opdracht van deputaten diaconaat. Het bureau heeft als taak het diaconaat in en van de gemeente en de daarin werkzame leden van dienst te zijn. Het doet dat door middel van toerusting, bezinning, publi­citeit, documen­tatie en advisering. Ga naar de pagina's van diaconaat …

evange­li­satie

Evange­li­satie voorziet onder andere in de behoefte aan infor­matie ten aanzien van evange­li­satie-activi­teiten door de 180 chris­te­lijke gerefor­meerde kerken en stelt zich ook begeleidend, adviserend en toerustend op. Ook verzorgen de consu­lenten cursussen. Ga naar de pagina's van evange­li­satie …

zending

Zending is gericht op het onder­houden van contacten met gemeenten, deputaten en zendings­werkers. Daarbij is het onder­steunend, beleids­matig en infor­matief actief. Ga naar de pagina's van zending …

website

De website­com­missie (onderdeel van het Diensten­bureau) is verant­woor­delijk voor de website. De website­com­missie bestaat uit drie leden: Henriëtte Bal, Rita Blanken­stijn en Lia van Groot­heest. Het grafisch ontwerp van de website is gerea­li­seerd door Ontwerp­studio Riemer.
Mocht u vragen of aanvul­lingen hebben, dan kunt u mailen naar info@cgk.nl.

Print Friendly, PDF & Email