Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

werkterreinen

algemene zaken

Het team van algemene zaken is voorna­melijk bezig met de finan­ciële en salaris­ad­mi­ni­stratie, rechts­po­si­tie­re­geling, secre­ta­riële verwerking, kopieer- en verzendwerk en de leden- en abonnementenadministratie.

diaconaat

Het team van diaconaat werkt in opdracht van deputaten diaconaat. Met toerusting, bezinning, publi­citeit, documen­tatie en advisering onder­steunt het team het diaconaat in en van de kerken en de daarin werkzame leden.

meer over diaconaat

evangelisatie

Het missi­o­naire team rust leden van de kerken toe, begeleidt pioniers en gemeen­te­teams en geeft infor­matie en advies.

meer over evangelisatie

zending

Het team van zending onder­houdt contacten met gemeenten, deputaten en zendings­werkers met infor­matie, onder­steuning en advies.

meer over zending

 

website cgk.nl

De website­com­missie (onderdeel van het Diensten­bureau) is verant­woor­delijk voor de website.
De commissie heeft drie leden: Henriëtte Bal, Rita Blanken­stijn en Lia van Groot­heest.
Het grafisch ontwerp van de website is gerea­li­seerd door Ontwerp­studio Riemer.
Vragen of opmer­kingen over de website zijn welkom via info@cgk.nl.

Print Friendly, PDF & Email