Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

werkwijze emeritikas

Het deputaat­schap wordt benoemd door de generale synode. Eens per drie jaar wordt verant­woording afgelegd aan de generale synode en worden beleids­voor­stellen voorbereid. Dit in overeen­stemming met hetgeen is vastgelegd in artikel 13 van de Kerkorde, de handleiding die is opgesteld (en periodiek wordt herijkt) en consistent met eerdere beleidsvoering.

Jaarlijks vergadert deputaten minimaal tweemaal per jaar en verder zo vaak als noodza­kelijk wordt geacht. De beleg­gings­com­missie, bestaande uit een afvaar­diging van deputaten, komt minimaal tweemaal per jaar bijeen.

handleiding emeritikas en invulsheet

De emeri­tikas maakt in haar werk gebruik van een handleiding. Deze en de invulsheet voor de premie- en compen­sa­tie­be­re­kening vind u hier.

 • handleiding emeri­tikas 2020

 • invulsheet premie- en compen­sa­tie­be­re­kening 2020

 • model berekening uitke­rings­factor 2018
 • aandachtspunt overgang predikant naar andere gemeente

  Het is van belang dat bij de overgang van een predikant naar een andere gemeente de datum van aanmelding bij de ontvan­gende gemeente aan PFZW aansluit op de dag van afmelding door de vertrek­kende gemeente.
  Conform de Kerkorde blijft de predikant onder verant­woor­de­lijkheid van de vertrek­kende gemeente tot de dag van beves­tiging in de nieuwe gemeente.

  Correcte aan- en afmelding is een verant­woor­de­lijkheid van de betrokken kerken­raden.
  Indien een predikant na een langdurige ziekte (na twee jaar) met emeritaat wegens arbeids­on­ge­schiktheid gaat, stopt voor hem de pensi­oen­opbouw. Indien de procedure van verzuim­be­ge­leiding (zie hierna) goed is gevolgd ontstaat recht op premie­vrij­stelling door PFZW. De pensi­oen­opbouw wordt dan op kosten van PFZW doorgezet.

  artikel en bijlagen uit de Kerkorde

  Door de overgang per 1 januari 2013 naar het Pensi­oen­fonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in de Kerkorde een aantal wijzi­gingen aange­bracht. Er vindt een indeling plaats naar drie categorieën:

  • huidige geëme­ri­teerden;
  • predi­kanten die deels in het oude systeem van emeri­tikas vallen en nu zijn onder­ge­bracht bij PFZW;
  • predi­kanten die vanaf het begin van hun ambts­uit­oe­fening onder PFZW vallen.

  Voor de eerste categorie is de Kerkorde beperkt aangepast; het betreft een aanpassing van het begrip ‘uitke­rings­grondslag’, daarnaast is een aantal taalkundige aanpas­singen aangebracht.

 • artikel 13 kerkorde

 • bijlage 7 (art. 13 Kerkorde)
 • De wijzi­gingen in art. 13 K.O. en bijlage 7 zijn goedge­keurd door de generale synode. Ze gelden weliswaar formeel pas na publi­catie van het beslui­ten­boekje, maar door de contracten met PFZW en Stichting Kerkenwerk moeten we er nu al naar handelen.

  De uitke­rings­grondslag is vanaf 2013 het gemid­delde normtrak­tement, berekend over een periode van 37 dienst­jaren. Dit gemid­delde normtrak­tement wordt verhoogd met 8% vakan­tie­toeslag en met een toeslag van 30% (o.a. voor de waarde van vrij wonen).

  Voor de tweede categorie zijn de aanpas­singen in de Kerkorde omvang­rijker.
  Het belang­rijkste is de intro­ductie van het begrip ‘uitke­rings­factor’. Doordat deze groep predi­kanten binnen twee stelsels opereert moest een afspraak gemaakt worden over de toekom­stige uitkering welke ten laste van Emeri­tikas komt. Door de uitke­rings­factor wordt dat bepaald. De grootte van deze factor wordt per predikant indivi­dueel bepaald op basis van het aantal dienst­jaren tot en met 2012. Voor elke predikant geldt een aantal te behalen dienst­jaren van 37 tenzij de werke­lijke situatie hoger uitkomt dan 37 dienstjaren.

  De formule luidt:
  (max. bereikbare dienst­jaren tot 65 jaar, met een min. van 37 jaren, minus de reste­rende diensttijd tot 65 jaar, gerekend vanaf 1 januari 2013) / 37
  De uitkomst is maximaal 100%.

  Daarnaast wordt in de Kerkorde nu rekening gehouden met de gelei­de­lijke verhoging van de AOW-leeftijd.

  Voor de derde categorie predi­kanten is het gedeelte wat de uitke­ringen regelt vervallen en wordt verwezen naar het pensi­oen­re­glement van PFZW.

  beleggingsbeleid

  Op basis van het beleg­gings­statuut CGK wordt jaarlijks een beleg­gingsplan emeri­tikas gemaakt waarbij de uitgangs­punten uit het beleg­gings­statuut leidend zijn. Het beleg­gingsplan wordt jaarlijks binnen de verga­dering van deputaten behandeld en goedgekeurd.

   

   

  Print Friendly, PDF & Email