Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

werkwijze

Het deputaat­schap wordt benoemd door de generale synode. Eens per drie jaar wordt verant­woording afgelegd aan de generale synode en worden beleids­voor­stellen voorbereid. Dit in overeen­stemming met hetgeen is vastgelegd in artikel 13 van de Kerkorde, de handleiding die is opgesteld (en periodiek wordt herijkt) en consistent met eerdere beleidsvoering.

Jaarlijks vergadert deputaten minimaal tweemaal per jaar en verder zo vaak als noodza­kelijk wordt geacht. De beleg­gings­com­missie, bestaande uit een afvaar­diging van deputaten, komt minimaal tweemaal per jaar bijeen.

artikel en bijlagen uit de kerkorde

Vanaf 1 januari 2013 zijn actieve predi­kanten deelnemer in het Pensi­oen­fonds Zorg en Welzijn (PFZW). Er vindt een indeling plaats naar drie categorieën:

 • predi­kanten die op dat moment al met emeritaat waren;
 • predi­kanten die deels in het oude systeem van emeri­tikas vallen en deels zijn onder­ge­bracht bij PFZW;
 • predi­kanten die vanaf het begin van hun ambts­uit­oe­fening onder PFZW vallen.

Naar deze indeling is ook de bij artikel 13 horende bijlage 7 K.O. gesplitst. In 2019/2020 zijn artikel 13 en bijlage 7 ingrijpend aangepast door de intro­ductie van deeltij­de­me­ritaat, vervroegd emeritaat en een nieuwe regeling rond arbeidsongeschiktheid

 • artikel 13 kerkorde

 • bijlage 7 (art. 13 Kerkorde)
 • De wijzi­gingen in art. 13 K.O. en bijlage 7 zijn goedge­keurd door de generale synode. Ze gelden weliswaar formeel pas na publi­catie van het beslui­ten­boekje, maar door de contracten met PFZW en Stichting Kerkenwerk moeten we er nu al naar handelen.

  uitkeringsfactor

  Om te kunnen berekenen welke verplich­tingen bij de emeri­tikas horen voor predi­kanten die voor een deel van hun dienst­pe­riode onder de emeri­tikas vielen en daarna onder PFZW, is de zogenaamde uitke­rings­factor geïntro­du­ceerd. De grootte van deze factor wordt per predikant indivi­dueel bepaald op basis van het aantal dienst­jaren tot en met 2012. Voor elke predikant geldt een aantal te behalen dienst­jaren van 37 tenzij de werke­lijke situatie hoger uitkomt dan 37 dienst­jaren. Voor de berekening zie bijlage 7 K.O., maar er is ook een model in Excel beschikbaar om dit te kunnen doen.

 • model berekening uitkeringsfactor
 •  

  handleiding emeritikas

  De emeri­tikas maakt in haar werk gebruik van een handleiding die in meer informele taal een samen­vatting en soms nadere uitleg geeft van artikel 13 en bijlage 7. Deze en de invulsheet voor de premie-en compen­sa­tie­be­re­kening vindt u hier.

   

 • handleiding emiri­tikas 2022
 • compensatiemaatregelen

  Na de overgang naar PFZW kregen gemeenten te maken met dubbele lasten, zowel voor de emeri­tikas (voor de uitke­ringen aan huidige emeriti) als voor PFZW (betalen van pensi­oen­premie). Actieve predi­kanten kregen er daarnaast mee te maken dat zij geacht worden ook zelf bij te dragen in de pensi­oen­premies. Daarom zijn vanaf 2013 afbou­wende compen­saties ingericht om gemeenten en predi­kanten naar de nieuwe situatie te laten toegroeien. In een Excel invulsheet wordt duidelijk welke maatre­gelen dat zijn en kan voor indivi­duele gevallen elk jaar worden berekend welke pensi­oen­premie is verschuldigd en welke compen­satie uit de emeri­tikas mag worden verwacht:

 • invulsheet premie- en compen­sa­tie­be­re­kening 2023

 • Aandachtspunt overgang predikant naar andere gemeente

  Het is van belang dat bij de overgang van een predikant naar een andere gemeente de datum van aanmelding bij de ontvan­gende gemeente aan PFZW aansluit op de dag van afmelding door de vertrek­kende gemeente.
  Conform de kerkorde blijft de predikant onder verant­woor­de­lijkheid van de vertrek­kende gemeente tot de dag van beves­tiging in de nieuwe gemeente.

  Correcte aan- en afmelding is een verant­woor­de­lijkheid van de betrokken kerken­raden.
  Indien een predikant na een langdurige ziekte (na twee jaar) geheel of gedeel­telijk arbeids­on­ge­schiktheid wordt verklaard, stopt voor hem de pensi­oen­opbouw in diezelfde mate. Het pensi­oen­tekort dat hierdoor ontstaat wordt gecom­pen­seerd door de emeri­tikas door de  AO-periode te rekenen alsof verbonden te zijn aan CGK vóór 1-1-2013

  beleggingsbeleid

  Op basis van het beleg­gings­statuut CGK wordt jaarlijks een beleg­gingsplan emeri­tikas gemaakt waarbij de uitgangs­punten uit het beleg­gings­statuut leidend zijn. Het beleg­gingsplan wordt jaarlijks binnen de verga­dering van deputaten behandeld en goedgekeurd.

   

   

  Print Friendly, PDF & Email