Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

werkwijze

Als gemeen­telid hebben we de taak om onze naasten dichtbij te helpen, voor hen te zorgen. Datzelfde geldt voor ons als gemeente, en als kerkverband: samen onze naasten die geen helper hebben bijstaan. Dat gebeurt o.a. door het steunen van de diaconale projecten van onze kerken (gebruik de terugknop voor een overzicht van deze projecten). We hebben ook de opdracht om elkaar daartoe op te roepen en bij te helpen.

kerken helpen kerken helpen

Kerke­lijke hulpver­lening is: kerk(led)en helpen andere kerk(led)en hun diaconale taak in hun samen­leving te vervullen. Als gemeente  een andere gemeente helpen om diaconaal bezig te zijn bijvoor­beeld! Daarom steunen deputaten diaconaat vooral die projecten waar een plaat­se­lijke kerk bij betrokken is. Zo helpen wij die kerkleden betrokken te zijn op hun naaste in nood. Daarbij is het onont­beerlijk dat je met die andere gemeente of dat andere gemeen­telid een band wilt opbouwen. Zo wordt ons helpen en geholpen worden intenser, beter. Deputaten diaconaat vinden het dan ook fijn als een gemeente zich graag aan een specifiek project wil verbinden. Laat het ons weten als uw gemeente daar interesse in heeft of als u daar meer van wilt weten. Wij kunnen anderen helpen. Maar op onze beurt kunnen wij ook veel van anderen leren. Van de mensen die we helpen. En van de (plaat­se­lijke) kerken die de mensen van het project (in hun omgeving) helpen. Wij hebben wat te geven. Maar ook zij hebben wat te geven! Met mooie woorden kun je dan zeggen dat we bezig zijn elkaar toe te rusten, gerech­tigheid en barmhar­tigheid te beoefenen en te werken aan weder­ke­righeid.

wie ontvangen onze hulp?

Wie zich wat verdiept in wat er zoal nodig is en waaraan behoefte is, merkt al snel dat vooral mensen die tussen wal en schip vallen – we noemen dat vaak mensen in de knel – geholpen moeten worden. In veel landen zijn dat vrouwen en kinderen en mensen met een beperking. Als kerken zullen we dus vooral oog voor hen moeten hebben. Juist van hen kun je vaak veel leren: van hun dankbaarheid en hoe ze omgaan met hun moeiten bijvoor­beeld.

werkterreinen

De terreinen waarop hulp nodig is, liggen vaak in het onderwijs, de gezond­heidszorg, werkge­le­genheid en voedsel­ze­kerheid. Zelfred­zaamheid staat daarbij voorop. Want hulp bieden betekent altijd de ander in zijn waarde laten en hem helpen op eigen benen te laten staan. Een ander speerpunt van deputaten is een duurzaam leefmilieu. We steunen graag projecten die eraan meehelpen Gods schepping te onderhouden. 
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl