Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

de plaatselijke kerk is de basis

De afkorting CGK in ons logo staat voor Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken. Zo heet ons kerkverband. De basis van het kerkverband ligt bij de plaat­se­lijke kerk. Daarom ook het meervoud ‘kerken’ in onze naam. De leden vormen een kerk. Als je als kind gedoopt bent, ben je lid van de kerk: dooplid. Wanneer je belij­denis van je persoonlijk geloof hebt afgelegd op latere leeftijd, word je belijdend lid.

leden hebben rechten en plichten

Belij­dende leden hebben actief stemrecht, bijvoor­beeld wanneer er een nieuwe leiding van de kerk gekozen moet worden. Ander­zijds hebben de leden ook plichten. Finan­cieel dienen zij eraan mee te werken dat de kerk haar werk kan doen, bijvoor­beeld in het onderhoud van haar personeel, in het steunen van projecten, zorg voor minder­be­deelden, enzovoort. Dat geldt niet alleen voor het huishoud­boekje van de plaat­se­lijke kerk, maar ook de verplich­tingen die we als kerkverband hebben naar binnen en naar buiten.

de kerkenraad dient de gemeente

De groep mensen die betrokken is bij de kerk noemen we gemeente. De kerkenraad - predikant(en), ouder­lingen en diakenen - geeft leiding aan de gemeente en wordt gekozen door de belij­dende leden. De taken van deze kerken­raads­leden staan omschreven in de beves­ti­gings­for­mu­lieren (zie kerkorde). Alle kerken­raads­leden hebben zwijg­plicht over vertrou­we­lijke aange­le­gen­heden. Daarnaast dient de kerkenraad zoveel mogelijk verant­woording af te leggen aan de leden. De kerkenraad mag zich laten bijstaan door commissies aan wie bepaalde taken zijn gedele­geerd (bijv. een finan­ciële commissie).

op elkaar toezien

Belij­dende leden mogen bezwaren indienen bij de kerkenraad, wanneer zij het ergens niet mee eens zijn. Als de kerkenraad hierop niet voldoende ingaat, mogen zij hierover beroep aante­kenen bij de classis (zie organi­satie). De kerkenraad heeft de plicht om toe te zien op leer en leven van het kerklid. Wanneer die niet in overeen­stemming zijn met de Bijbel en de belij­de­nis­ge­schriften mag de raad tot censu­reren (kerkelijk vermanen / straffen) worden overgegaan. Dat gaat volgens een nauwkeurig voorge­schreven procedure, waarbij veel ruimte is ingebouwd voor goede gesprekken, hoor en wederhoor.

het kloppend hart van de kerken

De activi­teiten op plaat­selijk niveau vormen het kloppend hart van de kerken. Op zondag komt de gemeente samen, met gasten en andere belang­stel­lenden. Vooral daar wordt beleefd wat het is om kerk te zijn. Hier wordt gepreekt uit de Bijbel. De doop en het avondmaal worden bediend. De gemeente ontmoet God en elkaar. In de plaat­se­lijke kerken zijn veel jongeren. Zij krijgen elke week onderwijs (catechi­satie) uit de Bijbel en de belij­denis van de kerk.

contact en activiteiten

Alle leden van de kerk krijgen minstens eenmaal per jaar bezoek aan huis van een of meer ouder­lingen. Het doel is samen spreken over het geloof en eventuele zorgen. Daarnaast gebeuren er in een plaat­se­lijke kerk teveel dingen om op te noemen. Er zijn activi­teiten voor ouderen, jongeren en kinderen. Veel kerken willen graag gasten en niet-leden betrekken bij wat ze doen en daarvoor organi­seren ze tal van activi­teiten. Kijk hiervoor op de website van de plaat­se­lijke kerk.

 

Print Friendly, PDF & Email