Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

ziekte­verzuim predi­kanten

Sinds 1 april 2011 neemt Steunpunt Kerkenwerk (SKW) de coördi­natie van het proces ziekte­verzuim predi­kanten op zich. Concreet betekent dit dat het SKW een coördi­ne­rende regierol vervult tussen de predikant, de kerkenraad en de emeri­tikas en dat de ARBO-dienst alle medische en arbeids­kundige contacten met de indivi­duele predikant onder­houdt.

In de handreiking verzuim­pre­ventie voor de kerken­raden van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken kunt u zowel het hele proces rondom ziekte­verzuim als de rollen en verant­woor­de­lijk­heden van de betref­fende partijen lezen.

ziek- of herstel­melding predikant

Het formulier ziek- of herstel­melding predikant van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken is in te vullen door predikant of kerkenraad.
Dit formulier graag volledig invullen meteen wanneer u/uw predikant ziek wordt of betrokken raakt bij een ongeval.

Ga naar het formulier …

Print Friendly, PDF & Email