Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

ziekteverzuim predikanten

Het Steunpunt Kerkenwerk (SKW) vervult een coördi­ne­rende regierol tussen de predikant , de kerkenraad, de emeri­tikas en de ARBO-dienst. Die dienst onder­houdt alle medische en arbeids­kundige contacten met de indivi­duele predikant.

In de handreiking verzuim­pre­ventie voor de kerken­raden van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken kunt u lezen over het hele proces rondom ziekte­verzuim en over de rollen en verant­woor­de­lijk­heden van de betref­fende partijen.

ziek- of herstelmelding predikant

Het formulier ziek- of herstel­melding predikant van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken kan worden ingevuld door de predikant of de kerkenraad.
Wilt u dat alstu­blieft volledig doen, en direct nadat u / uw predikant ziek wordt of betrokken raakt bij een ongeval?
Dit is belangrijk omdat:

  • frequente korte  ziekte­pe­rioden een indicatie kunnen zijn voor de ARBO-dienst dat er meer aan de hand is;
  • bij onver­hoopte langdurige ziekte de datum van eerste ziekmelding bepalend is voor het ingaan van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

 

Ga naar het formulier …

Print Friendly, PDF & Email