Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zorg

Per 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgver­ze­ke­raars hebben meer taken gekregen. Voor gemeen­te­leden die zorg nodig hebben, is het niet altijd even overzich­telijk. Waar moet ik voor wat zijn? Waar heb ik recht op? 

als diaken kunt u helpen

Als diaken of diaconaal betrokkene kunt u gemeen­te­leden bijstaan. Daarvoor hoeft u niet zelf alles te weten. Gemeen­telo­ketten maar ook diverse websites bieden hulp.

hulp nodig?

Een handige website voor 'digitale' hulp is www.regelhulp.nl. Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg en onder­steuning. Hiervan is ook een app beschikbaar, zodat u zelfs tijdens een (diaconaal) bezoek erachter kan komen welke zorg de persoon in kwestie mag verwachten.

Is de materie te moeilijk of wilt u dat iemand met kennis van zaken met u meedenkt, dan wijzen we u op www.mee.nl/wmo. Een consulent van stichting Mee gaat met u en de hulpvrager in gesprek en maakt een onder­steu­ningsplan. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Voor onder­steuning voor mantel­zorgers verwijzen we u naar: www.npvzorg.nl/thema/mantelzorg.

wetgeving

De volgende vier wetten zijn actief:

Wmo
De Wet maatschap­pe­lijke onder­steuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking onder­steuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehan­di­capten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoor­beeld huishou­de­lijke hulp of een rolstoel.
Lees meer…

Jeugdwet
Vanaf 2015 staat bijna alle jeugdhulp onder verant­woor­de­lijkheid van de gemeente. Wat betekent dat voor uw kind? Lees meer via rijksoverheid.nl of hoeverandertmijnzorg.nl.

Wet langdurige zorg
De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag inten­sieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. De wet heeft de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziekte­kosten (AWBZ) vervangen. Voor mensen die in 2014 gebruik maakten van de AWBZ geldt een overgangs­re­geling.
Lees meer … 

Parti­ci­pa­tiewet
Met de Parti­ci­pa­tiewet wil de overheid meer mensen met een arbeids­be­perking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn verant­woor­delijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel onder­steuning nodig hebben. Wat zijn hiervan concrete gevolgen?
Lees meer … 

Tip: infoblad in begrij­pe­lijke taal
Meer lezen? Ieder(in) heeft een infoblad samen­ge­steld met daarin de vier wetten uitvoe­riger besproken in begrij­pelijk taal. Bekijk dit infoblad…

Print Friendly, PDF & Email