Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

rol en positie CGK bij advies CIO

Het aantal corona­be­smet­tingen stijgt snel. De zorgen over kwetsbare mensen, over de capaciteit van de gezond­heidszorg en over de economie hebben de roep om lande­lijke maatre­gelen versterkt. In eerste instantie konden kerkdiensten verdergaan volgens bestaande richtlijnen.

commotie
Maar het afgelopen weekend ontstond veel commotie over de kerkdiensten van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst. Hoewel deze kerk zich heeft gehouden aan de richt­lijnen, riep de omvang van de samen­komsten toch veel onbegrip op in onze samenleving.

Die spanning voelen we ook in de kerken. We benadrukken dat we in onze plaat­se­lijke kerken zeer zorgvuldig zijn omgegaan met maatre­gelen rond afstand, hygiëne en aanmelden. De richt­lijnen en gebruiks­plannen worden nageleefd. In dat licht is het bitter, dat het maatschap­pelijk draagvlak voor de ruimte, die in eerste instantie overbleef voor religieuze samen­komsten, de afgelopen week verdween.

stevig gebaar
Op 5 oktober vond opnieuw overleg plaats tussen minister Grapperhaus en kerkge­noot­schappen en religieuze instel­lingen. In dat gesprek zijn veel scenario’s besproken, zoals de grootte van het kerkgebouw en de mogelijkheid om meer dan 100 mensen te ontvangen met speciale toestemming van de burge­meester. Het bleek onvol­doende om de minister te overtuigen. Het aantal besmet­tingen neemt sterk toe en de minister wil absoluut voorkomen dat een kerk een virus­haard gaat worden. Daarom heeft de minister kerken gevraagd om een stevig gebaar, waarin we de samen­leving laten zie dat we alles op alles moeten zetten om niet opnieuw in de situatie van maart/april terecht te komen. Dat heeft geresul­teerd in een aantal afspraken over een meer behoedzame lijn.

In dit bericht delen wij de oproep van het CIO aan de kerken om in solida­riteit met andere kerkge­noot­schappen en de samen­leving opvolging te geven aan de afspraken met de overheid. Concreet betekent dit:

  • in oktober maximaal 30 mensen tijdens een eredienst (exclusief medewerkers);
  • geen gemeen­tezang;
  • het advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen;
  • andere kerke­lijke activi­teiten zoals jeugdwerk, kunnen gewoon doorgang vinden met inacht­neming van de bekende RIVM-richtlijnen.

Onze indruk is dat een belangrijk doel achter deze maatre­gelen is: voorkomen dat de kerken zelf onderwerp worden van debat, bijvoor­beeld in het op 7 oktober geplande debat over de tijde­lijke wet maatre­gelen covid-19. Zodat er een nieuw vertrekpunt ontstaat om het gesprek lokaal, regionaal en landelijk voort te zetten en te ontdekken welke ruimte er wel is. Denk bijvoor­beeld aan de mogelijkheid van een kerk om lokaal af te stemmen met de veilig­heids­regio, zoals dat ook in de culturele sector gebeurt. Het hervinden van ruimte om te vieren en ruimte om een baken te zijn van hoop in deze complexe tijd. Een plek waar wordt omgezien naar mensen die getroffen worden door deze pandemie. Door ziekte, eenzaamheid, verlies van toekomstzekerheid.

contact met CIO
Het gesprek met de overheid verloopt via een koepel - het CIO - waarin ons deputaat­schap contact met de overheid verte­gen­woordigd is. In de huidige crisis­om­stan­dig­heden moet snel geschakeld worden. Gesprekken met de minister worden gevoerd door een verte­gen­woor­diger van het CIO, samen met verte­gen­woor­digers van andere religies en een advies­groep met meeden­kende verte­gen­woor­digers vanuit chris­te­lijke organi­saties. Onze kerken vormen dus een klein onderdeel van het grote geheel, maar we blijven via het CIO wel in gesprek, ook voor de langere termijn.

rol Diensten­bureau
In onze kerken ligt sterk de nadruk op de verant­woor­de­lijkheid van de plaat­se­lijke kerkenraad. Als landelijk Diensten­bureau geven we infor­matie en adviezen om de plaat­se­lijke besluit­vorming en uitvoering te onder­steunen. Vanuit die rol geven we via deze nieuws­brief het commu­niqué van het CIO door, met de dringende adviezen die daarin staan. Het commu­niqué is uitge­bracht na overleg met de minister van justitie en veiligheid.

stap terug
Deze adviezen voelen voor veel kerken als een stap terug. Het is pijnlijk dat we terug­keren naar de situatie van maart jl. Juist omdat kerken zo verschrik­kelijk hard hebben gewerkt om de kerkdienst vorm te geven binnen alle beperkingen.

verstaan en gehoord worden
Hoe kunnen we Gods stem verstaan in deze complexe tijd en wat is onze roeping? Hoe handelen we wijs? We zullen als Diensten­bureau infor­meren en adviseren - in afstemming met het deputaat­schap contact met de overheid, het moderamen van de synode en sleutel­fi­guren en volgend wat experts schrijven en wat er op sociaal media voorbijkomt. We zullen facili­teren dat de stem van de kerken gehoord wordt.

verder overleg
Aan het einde van de week is er een vervolg­overleg van het CIO met minister Grapperhaus. Daarin worden ook de zorg en het verzet meege­nomen die we vanuit de kerken vernemen. Daarbij zal alles gedaan worden om te werken aan meer maatwerk voor kerken.

verbinding
We verwachten dat in de komende weken ontwik­ke­lingen en overleggen elkaar opvolgen. Via de website en nieuws­brief infor­meren we u daarover. Via ons centrale e-mailadres verbinding@cgk.nl en per telefoon krijgen we dagelijks vragen en opmer­kingen binnen. Deze inter­actie is heel waardevol en belangrijk! Om met elkaar te blijven antici­peren op wat er in de kerk en in de samen­leving leeft en om verbonden te blijven.

 

Lees het volledige advies van het CIO

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt en CIO

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email