Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

samen zingen: kan dat nu wel of toch niet?

De afgelopen week kwam er eindelijk meer nieuws over het zingen in de kerk. Aller­eerst staat in alle regionale noodver­or­de­ningen uitdruk­kelijk vermeld dat er ruimte is voor samenzang in religieuze bijeen­komsten. Daarbij wordt wel direct verwezen naar de richt­lijnen die het RIVM hierbij vervolgens geeft.

richtlijn voor koren 

Inmiddels is een RIVM-richtlijn gepubli­ceerd over koren en zangen­sembles. Bekijk deze richtlijn …
Dit advies raakt ook aan het zingen in kerken en andere gebouwen. In dit advies wordt ruimte gegeven om te zingen, maar het is tegelijk met de nodige onzekerheid omgeven. Er zijn nog geen defini­tieve uitslagen van onder­zoeken waaruit blijkt of de besmetting onder koren door het zingen of door iets anders veroor­zaakt werd.

Het RIVM wijst vooral op de veran­derde omstan­dig­heden waarin we nu zitten ten opzichte van het een aantal weken geleden. Dat is de reden dat er – in een goed geven­ti­leerde ruimte – weer met zang gerepe­teerd kan worden. Daarbij adviseert het RIVM dat tussen koorleden een minimale afstand van 1,5 meter in acht genomen wordt, eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie.

Belangrijk om op te merken is dat het RIVM besmetting via zang nog steeds goed mogelijk acht. Het advies is gemaakt op basis van risico­analyse uitgaande van de huidige graad van besmetting in ons land.

Ook wijzen we erop dat in de adviezen van het RIVM spreek­koren en hard meezingen of schreeuwen niet zijn toege­staan. Het is goed hier acht op te geven wanneer er gekozen wordt voor zang. Wijs gemeen­te­leden erop zich bij het zingen in acht te nemen als het gaat om het volume. Rondom alter­na­tieven voor het zingen wijzen we op de mogelijkheid om onder­delen van de liturgie samen uit te spreken. Dit valt niet onder spreekkoren.

wat betekent dit voor zingen in de erediensten?

Een werkgroep van experts op het gebied van venti­latie en binnen­milieu publi­ceerde 1 juli jl. een advies over zingen en venti­latie. In dit advies staan waarde­volle aanwij­zingen voor een verant­woorde wijze van zingen in kerkge­bouwen. Overigens wordt in het advies in het algemeen brede samenzang van de gemeente nog ontraden.

Venti­latie doorslag­gevend
Het risico bij zingen is sterk afhan­kelijk van de beschikbare venti­la­tie­lucht. Wat we nu weten is het volgende:

  1. Het risico op besmetting (besmetting door inademing van aerosolen) in een grote, monumentale kerk is zeer klein. Zeker als de venti­la­tievoud 1 of meer bedraagt. Dit geldt ook als er gezongen wordt.
  2. Gaat het om een middel­grote kerk (oppervlak van 500 m², volume van 3000 m³) dan hangt het af van de aanwezige mecha­nische venti­latie. De website www.eerstehulpbijventilatie.nl helpt u bij de risicotaxatie.
  3. In een kleine kerk/kerkelijke ruimte (denk qua orde van grootte wat volume betreft aan < 1000 m³ en lager dan 4 meter) kan eigenlijk niet veilig gezongen worden. Als je dat toch wilt dan zijn er forse systemen nodig; zie hiervoor ook weer de online rekentool. Zonder deze systemen is het alter­natief (in die kleinere ruimte) om met z’n allen mondkapjes voor, tijdens en na het zingen te dragen.
  4. Overige maatre­gelen De besmetting van Covid-19 geschiedt niet alleen via de lucht maar ook via menselijk contact en via sanitatie. Houd dus afstand en voorkom besmetting door regel­matig handen te wassen en het sanitair te reinigen.

De grootte van het kerkgebouw en de mogelijkheid van goede mecha­nische venti­latie bepalen dus of er in redelijke mate veilig gezongen kan worden. In lang niet alle kerkge­bouwen is de venti­latie goed geregeld. Voor een deel van onze – vaak kleine – kerkge­bouwen zal gemeen­te­brede samenzang daarom nog niet op verant­woorde wijze kunnen. Om u te helpen om de risico’s in te schatten is een bereke­nings­me­thodiek opgebouwd. U vindt deze op www.eerstehulpbijventilatie.nl (vanaf 8 juli beschikbaar).

Kerken­raden zijn verant­woor­delijk                                      

De verant­woor­de­lijkheid voor een afgewogen en verant­woord besluit, ligt bij de plaat­se­lijke kerkenraad. Belangrijk in de afweging is de verant­woor­de­lijkheid die de kerkenraad draagt ten aanzien van de gezondheid van de deelnemers aan de eredienst.

Alter­na­tieven                                                                                                                                                                                                                               

Als gemeen­te­breed zingen niet verant­woord is, zijn daarvoor goede alter­na­tieven. We verwijzen u daarvoor naar www.cgk.nl/zou-ik-niet-van-harte-zingen.

 

Download hier de volledige tekst van het advies van de werkgroep Zingen in de kerk

 

Print Friendly, PDF & Email