Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
bijbel en agenda met prioriteitenlijstje

symposium 'Gods missie, onze agenda?!'

Vorig jaar promo­veerde dr. J. van ’t Spijker - univer­sitair docent missi­o­naire vakken, diakoniek & gemeen­te­opbouw aan de TUA - op de studie To Parti­cipate in God’s Mission. God zélf is bezig in zijn zendings­be­weging de wereld te bereiken. Hij doet dat met inscha­keling van Zijn kerk. Van ’t Spijker schetst hoe deze Missio Dei in de afgelopen 70 jaar steeds meer centraal is komen te staan en welke gevolgen dat heeft voor ons denken over kerk-zijn.

Dat begint ermee dat we heel ons kerkelijk leven vanuit de Missio Dei opnieuw doordenken. Dat betekent bijvoor­beeld dat we onze kerkorde opnieuw tegen het licht moeten houden om te zien of al onze regelingen wel dienstbaar zijn aan de groei van Gods koninkrijk in deze wereld. Het betekent ook dat we als kerken kritisch moeten kijken naar de agenda van onze kerke­lijke verga­de­ringen. Staan de dingen die wij op de agenda zetten ook daadwer­kelijk op Gods agenda? Ook moeten we als kerken opnieuw nadenken over hoe we naar ambten kijken. In de huidige situatie zijn deze met name intern gericht, maar een open oog voor Gods koninkrijk betekent dat ook hier een verschuiving optreedt. Van ’t Spijker geeft meer voorbeelden van aspecten van het kerkelijk leven die we opnieuw moeten doordenken als we de overtuiging dat God handelt in de wereld serieus nemen. We hebben dus huiswerk te doen.

Symposium

Naar aanleiding van de disser­tatie van Van ’t Spijker belegt de TUA in samen­werking met deputaten evange­li­satie een symposium. We willen aan de hand van verschil­lende bijdragen zicht krijgen op een kerk die werkelijk dienstbaar is aan Gods missie. Wat is daarvoor nodig aan geloof, hoop en liefde? Wat betekent dat op weg naar het jaar 2050 voor de inzet van mensen en middelen, voor opleiding en toerusting?

Datum: DV 14 juni 22
Locatie: TUA, Wilhel­minapark 4, Apeldoorn
Aanvang 10.00 uur, sluiting 15.00 uur
Kosten: € 50, studenten € 25

Met medewerking van ds. Rein den Hertog, ds. Anne van Olst, dr. Arjan Plaisier, ds. Peter Roosendaal, dr. Jan van ’t Spijker, dr. Berdine van den Toren en evangelist Samer Younan.

Print Friendly, PDF & Email