Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

sociaal werk ook na 17:00 uur

Belang­rijke, aanvul­lende infor­matie na onze berichten in de corona­nieuws­brief van 30 november. Belangrijk voor jonge­renwerk / sociaal werk. Want tijdens het maken van de nieuws­brief werd ons de worsteling steeds duide­lijker: de avond­lockdown zorgt voor extra druk op kwetsbare jongeren en ouderen. Sociaal Werk Nederland heeft met de minister concrete mogelijk­heden afgesproken. We nemen hun bericht hieronder over.

Klik onderaan hun artikel op de 'nieuwe handreiking' voor nog meer duide­lijkheid over wat kan en wat gewenst is.

De afgelopen dagen heeft Sociaal Werk Nederland intensief contact gehad met het minis­terie van VWS en LSA bewoners om te komen tot een nieuwe handreiking dorps- en buurt­huizen. Het belang­rijkste punt uit de handreiking is dat alle sociaal werk locaties ook na 17:00 uur open kunnen blijven voor alle sociaal werk geïndi­ceerde activi­teiten. Onder sociaal werk locaties verstaan we alle dorps- en buurt­huizen, jonge­ren­lo­caties, jonge­ren­centra, wijkcentra, dagbe­ste­dingslo­caties etc.

Ook buiten­ac­ti­vi­teiten voor kwetsbare groepen kunnen doorgaan. Het is aan de sociaal werker om te beoor­delen wat een sociaal geïndi­ceerde activiteit is en wat een kwetsbare groep is, waarbij geldt dat het de voorkeur heeft om zoveel mogelijk vóór 17.00 uur te organiseren.

Voor alle duide­lijkheid: voor de toegang tot buurt­huizen en jonge­ren­lo­caties is geen Corona­Check nodig.

Download de complete handreiking in pdf onderaan dit artikel van Sociaal Werk Nederland.

_______

Op de foto: ontvangst koningin Máxima in buurthuis Thuis in West in Rotterdam (sept.2020).

Bron: regie­groep corona CGK, Sociaal Werk Nederland, Rijks­overheid perscon­fe­rentie 26 november 2021, corona­nieuws­brief van 30 november

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email