Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
reddingsboei

SOS zeevarenden

Wist u dat jaarlijks meer dan 400.000 zeeva­renden de havens van Rotterdam aandoen? Dat is een stad vol! De meesten weten niets of bijna niets van het evangelie. Hier ligt een groot werkterrein. Daarom hebben de deputaten van het Deputaat­schap voor de geeste­lijke verzorging van de varenden na het emeritaat van ds. H. van der Ham de Stichting SOS Zeeva­renden opgericht. Vanuit deze stichting wordt het pastorale en diaconale werk onder zeeva­renden voort­gezet. Op 2 oktober 2022 is ds. W.J.A. Ester vanuit de gemeente Rotterdam-Centrum uitge­zonden voor dit werk. Hij doet dit in combi­natie met het parttime predi­kant­schap van deze gemeente.

Ds. Ester komt voorna­melijk door boord­be­zoeken in contact met zeeva­renden. Deze bezoeken zijn erg belangrijk. Zeeva­renden zijn vaak lange tijd van huis en komen zo goed als niet van boord. Ze hebben geen vervoer en kennen de weg niet. Ook is er vanwege grote werkdruk nauwe­lijks tijd voor ontspanning; het laden en lossen dient zo snel mogelijk te gebeuren, waarna ze weer verder moeten varen. Tijdens boord­be­zoeken kunnen lectuur, telefoon­kaarten en andere benodigd­heden worden uitge­deeld aan hen die hier belang­stelling voor hebben. Daarnaast kunnen bijvoor­beeld ook folders worden achter­ge­laten met telefoon­nummer zodat de zeeva­renden ons altijd kunnen bereiken. Ze worden tijdens zo’n boord­bezoek natuurlijk uitge­nodigd voor het zeemanshuis.

Door middel van sociale media kunnen contacten ook plaats­vinden als een schip niet (meer) in de haven ligt. De nazorg zal daardoor ook blijvend kunnen plaats­vinden, onafhan­kelijk van waar zeeva­renden zich bevinden. Ze kunnen ook doorver­wijzen naar collega-pastors in andere havens. Zo kan begeleiding van de betref­fende zeeva­renden eventueel ook een vervolg krijgen.

Diaconaat steunt het werk van de Stichting SOS Zeeva­renden in deze startfase. U kunt daarbij helpen door een gift aan ons over te maken onder vermelding van NED160. Meer infor­matie over het werk onder de zeeva­renden vindt u op www.sos-zeevarenden.nl  

 

Print Friendly, PDF & Email