Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

terugblik noodhulp zuidelijk Afrika (2019)

In 2019 richtte de orkaan Idai een enorme schade aan in grote delen van Mozam­bique, Malawi en Zimbabwe. Huizen werden verwoest, gewassen spoelden weg, wegen raakten onbegaanbaar. We hielden een noodhulp­actie. Daar werd door onze kerken € 200.000 op gegeven! Wat is er met dit geld gedaan?

De vernie­ti­gende kracht van de orkaan Idai had grote impact op het sociale, econo­mische en geeste­lijke leven van de inwoners in Mozam­bique. Via partners in Mozam­bique (Dorcas, Assem­bleia de Deus Africana) is een plan opgezet om te werken aan het herstel van struc­turen en gemeen­schappen. De orkaan heeft vooral de regio’s Manica, Sofala, Tete en Zambezia hard getroffen. De landbouw­gronden zijn hier zwaar beschadigd, wat de voedsel­pro­ductie voor de korte én de lange termijn onder druk zet.

hoe is uw steun ingezet?

Vanuit de lokaal aanwezige middelen zijn voorzie­ningen getroffen voor de eerste levens­be­hoeften van de mensen in de getroffen gemeen­schappen. Daarbij is er met name zorg gegeven aan de kwetsbare groepen, zoals weeskin­deren, mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en slacht­offers van misbruik of geweld. Verder is er gewerkt aan het versterken van de infrastructuur.

In de project­ac­ti­vi­teiten is er gewerkt aan het creëren van econo­mische activi­teiten, het bouwen aan veerkracht bij de kwetsbare groepen, en het verbe­teren van werkge­le­genheid, sociale vangnetten en doorver­wijs­sys­temen voor hulp aan slacht­offers van het natuur­geweld. Ook is er psycho­so­ciale hulp gegeven aan leden van lokale gemeen­schappen en toerusting aan plaat­se­lijke kerken om in woord en daad naar getroffen gezinnen om te zien vanuit de Bijbelse opdracht.

twee districten

We lichten twee districten in de provincie Manica eruit: Nhahma­tanda en Gondola. In deze districten zijn de levens­om­stan­dig­heden en de weerbaarheid van 3.850 getrof­fenen verbeterd. Hoe? Door deze mensen te helpen bij het opzetten van een klein­schalig bedrijf om een inkomen te genereren. Dit doen we door leningen te verstrekken en door trainingen aan te bieden over onder­ne­mer­schap. We richten ons hierbij op 2.715 volwas­senen en 1.135 jongeren. Daarbij werken we ook aan psycho­so­ciaal herstel en het opzetten van een systeem van sociale vangnetten voor de meest kwetsbare mensen in de kerken en de bredere samenleving.

We zoomen nog even verder in. In Gondola helpen we 350 gezinnen. Hieronder vallen 75 gezinnen die uit weeskin­deren bestaan, 17 deelnemers met een chronische ziekte, 70 ouderen en 23 ouderen met een beperking. 110 van de 350 gezinnen waren in grote nood. 20 jongeren zijn geselec­teerd om deel te nemen aan de beroepstraining.

op wat voor wijze hebben we hen geholpen?

Het opzetten van sociale vangnetten begint bij het identi­fi­ceren van de meest kwetsbare groep en het verrichten van onderzoek naar de behoeften van die groep. Ook wordt gekeken naar de huidige rol van de personen die in enig contact staan met het individu en wie er kunnen worden ingezet om zorg te dragen voor deze persoon. Verder wordt onder­zocht hoe de doelgroep versterkt kan worden om een actieve rol te spelen in het eigen leven. De coördi­natie van het opzetten van een sociaal vangnet wordt uitge­voerd door de kerken.

We richten ons in dit project op een gelijk­waardige benadering van de verschil­lende groepen in de samen­leving. Zowel mannen als vrouwen ontvangen een voedsel­pakket, hygië­nische producten en landbouw­at­tri­buten. Daarnaast hebben wij speciale aandacht voor ouderen, gehan­di­capten, wezen en chronisch zieken (bijvoor­beeld mensen met halfzijdige verlam­mingen en epilepsie, en hiv/aidsslachtoffers).

het verhaal van Angela

Ze was nog maar een tiener toen haar ouders overleden. Haar ouders lieten niets na, zelfs geen huis. Zo belandde Angela (nu 23) samen met haar broertjes en zusjes op straat. Angela is de oudste van zes kinderen en daarmee is ze nu het hoofd van het gezin. In 2016 liet Dorcas een huis voor hen bouwen.

Angela beschrijft haar ervaring: 'Tijdens de nacht dat de orkaan over ons huis raasde, hoorde ik voorwerpen breken en in het rond vliegen. Mijn buurvrouw Anguista en haar zus klopten midden in de nacht bij ons aan, omdat hun huis was ingestort. Ik wist zeker dat ook ons huis zou instorten en dat we weer op straat moesten gaan leven.’ Maar dat is niet wat er gebeurde. 

Het huis staat er nog. Angela noemt het een zegening. ‘God heeft ons beschermd. Zie je wel, Jezus ís aanwezig in dit huis! Wel is het dak losge­waaid. Bij een volgende storm waait het dak er zeker af. Dat maakt me bang voor de toekomst.’
Angela benoemt haar zegeningen, ondanks haar angsten. En ze doet nog meer met haar zegeningen: ze deelt ze uit. Sinds de orkaan heeft ze nog vier weeskin­deren in huis genomen. Wat een prachtmens!

(Op de foto ziet u Angela. Met op haar stoel de tekst 'Jésus a sua presença e o que vios prazeres'.
Vertaling: De Here Jezus is aanwezig met verschil­lende zegeningen.)

Print Friendly, PDF & Email