Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

thuis heilig avondmaal vieren?

Hoe vier je heilig avondmaal in deze tijd van inter­net­kerk­diensten? Kan dat wel? Deze vraag hebben we voorgelegd aan ds. Maarten Groen, secre­taris deputaten eredienst. Hij geeft een aanzet tot bezinning.

Juist in de ‘stille week’ voor Pasen staat in veel kerken norma­liter de tafel van de Heer gereed. En het is de ervaring van velen met mij dat die viering vaak meer dan anders tot het hart spreekt. Kun je op een of andere manier ook het avondmaal in deze tijd met elkaar vieren? Ds. Maarten Groen  kwam in de afgelopen tijd twee denksporen tegen.

 

sommigen zeggen ja

Sommigen zeggen: Ja! Hebben we het juist niet in deze tijd nodig om door het avondmaal versterkt te worden in ons geloof? In veel gemeenten bestaat al de mogelijkheid voor degenen die langdurig niet in de kerkdienst aanwezig kunnen zijn, om thuis het avondmaal te vieren, in aansluiting aan de viering in de kerk en in aanwe­zigheid van een of meer ambts­dragers.
Als we nu ‘ja’ zeggen op de thuis­viering, kan iedereen zelf thuis zorgen voor brood en wijn (druivensap) en dat op het aange­wezen moment in de inter­net­dienst, tot zich nemen. Zo kunnen we de verbon­denheid met Christus en met elkaar vieren. Het moderamen van de Protes­tantse Kerk Nederland heeft in die lijn een brief doen uitgaan waarin een weg gewezen wordt om ook nu avondmaal te kunnen vieren.

 

terughoudend

Zonder dit geheel af te wijzen, zou ik toch terug­houdend willen zijn. Wezenlijk voor het avondmaal is dat brood en wijn ons worden aange­reikt en dat wij die aan elkaar doorgeven. Dat gemeen­schaps­effect gaat in de huidige omstan­dig­heden geheel verloren. In de eerder­ge­noemde thuis­vie­ringen zijn ook altijd een ambts­drager en/of anderen aanwezig, nu niet. Bovendien: wordt de afwezigheid van de broeders en zusters juist niet benadrukt en extra pijnlijk gevoeld, wanneer je alleen in je huiskamer zit en brood en wijn nuttigt? Een belang­rijke overweging is ook: ‘Het is pijnlijk dat we elkaar nu niet fysiek kunnen ontmoeten en dat brood en wijn niet in de kring kunnen rondgaan. Maar de kunst zal zijn om niet te proberen die pijn op te lossen. Juist de afwezigheid en onmoge­lijkheid van het sacrament bepaalt ons bij de crisis.’ (M. Barnard en M. Klomp).

 

niet te gemakkelijk besluiten

In het bestek van deze nieuws­brief kan dit onderwerp slechts worden aange­stipt. Laat elke kerkenraad ervoor waken te gemak­kelijk hierin te besluiten. In de volgende artikelen kunt u verdere verdieping vinden die u helpt om een voor uw gemeente verant­woord besluit te nemen:

 _______

Bron: Maarten Groen, secre­taris deputaten eredienst, en genoemde artikelen

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl