Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

uitstel publicatie financiële gegevens ANBI’s

In de onlangs verzonden infor­ma­tie­brief (juni 2020) deden we een oproep om voor 1 juli de ANBI-gegevens te publi­ceren. Daarin maakten we ook melding van een mogelijke uitstel­re­geling. Inmiddels heeft de belas­ting­dienst deze regeling gepubli­ceerd:  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/uitstel-publicatie-financiele-gegevens-anbis

4 maanden uitstel mogelijk
Lukt het u als kerk door de corona­crisis niet om binnen 6 maanden na afloop van uw boekjaar uw finan­ciële gegevens te publi­ceren? Dan kunt u 4 maanden uitstel krijgen. Dit betekent dat u de finan­ciële gegevens maximaal 10 maanden na afloop van het boekjaar bekend moet maken, dus uiterlijk voor 1 november 2020.

hoe?
Wilt u hiervan gebruik­maken? Dan moet u op de website van uw ANBI (lees: www.cgk.nl/anbi) het bestuurs­be­sluit tot verlenging bekend­maken. Dit moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Ook moet hieruit blijken waarom het niet gaat lukken om de finan­ciële gegevens binnen de standaard­termijn van 6 maanden te publiceren.

voor onze kerken geldt:
Voor onze kerken betekent dit dat zij een gemoti­veerd bestuurs­be­sluit mailen naar info@cgk.nl, dan zullen wij het publi­ceren op de CGK-website. Indien er al wel concept­cijfers 2019 opgesteld zijn, is het de aanbe­veling om die ook alvast te publiceren.

- - -

voorbeeld­tekst bestuursbesluit:

De kerkenraad van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk te xxx heeft in haar verga­dering van xx juni 2020 besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot uitstel van het publi­ceren van de finan­ciële gegevens. Zij zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 november 2020, de vereiste gegevens publi­ceren. (Toevoegen waarom door de corona­crisis niet op tijd gepubli­ceerd kon worden.)

 

Print Friendly, PDF & Email