Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

vacature finan­cieel beleids­me­de­werker

Op het landelijk kerkelijk bureau van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken - het Diensten­bureau – is ruimte ontstaan voor het aantrekken van een finan­cieel beleids­me­de­werker.

Het betreft een parttime functie van ca. 32 uur.

Het Diensten­bureau voert voor de verschil­lende kerke­lijke organen secre­ta­riële en admini­stra­tieve werkzaam­heden uit. Daarnaast is het Diensten­bureau de vraagbaak voor lokale kerken en leden. Het finan­ciële team zoekt versterking in de vorm van  een beleids­me­de­werker met finan­ciële en juridische kennis.

De taken van deze medewerker zijn in hoofd­lijnen:

 • het voeren en/of contro­leren van de finan­ciële admini­stratie van deputaat­schappen en de Theolo­gische Univer­siteit;
 • het opstellen van begro­tingen, jaarre­ke­ningen en tussen­tijdse rappor­tages;
 • het opstellen van bereke­ningen ten behoeve van de emeri­tikas inzake emeri­taats­uit­ke­ringen;
 • de advisering van plaat­se­lijke kerken en commissies van beheer.

Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthou­siaste medewerker met:

 • finan­ciële en juridische kennis;
 • hbo-werk- en denkniveau;
 • analy­tisch denkver­mogen;
 • uitste­kende beheersing van Excel;

die

 • zelfstandig kan werken;
 • beleids­matig kan denken en daarnaast uitvoe­rende werkzaam­heden wil verrichten;
 • goed kan samen­werken in een team;
 • kerkelijk meelevend is, bij voorkeur chris­telijk gerefor­meerd.

 

De arbeids­voor­waarden zijn afgestemd op de richt­lijnen zoals die door de PKN zijn afgegeven.

Solli­ci­taties voorzien van een curri­culum vitae kunt u vóór 4 juni 2018 richten aan de manager van het landelijk kerkelijk bureau, de heer J.G. van den Berg, Postbus 334, 3900 AH Veenendaal of per e-mail: j.vandenberg@cgk.nl. Inlich­tingen over deze functie kunt u ook bij de heer Van den Berg inwinnen (0318-582355).

Print Friendly, PDF & Email