Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature koster Apeldoorn-C.-Barnabaskerk

De Chris­telijk Gerefor­meerde Kerk Apeldoorn-Centrum (Barna­baskerk) is per 1 april 2020 op zoek naar een

Koster m/v

voor een parttime dienst­verband (gemiddeld 20 uur per week).

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een koster die:

 • als ‘gastheer/gastvrouw’ van de kerk optreedt en daarbij repre­sen­tatief, vrien­delijk, behulpzaam en gastvrij is;
 • goed samen­werkt met gemeen­te­leden, commissies en vereni­gingen en daarvoor een open houding en goede commu­ni­ca­tieve vaardig­heden heeft;
 • goed kan organi­seren en coördi­neren;
 • vrijwil­ligers aanstuurt op een gedreven, motive­rende en enthou­si­as­me­rende wijze;
 • onder­nemend is en open staat voor nieuwe ideeën om het gebruik van het gebouw te optima­li­seren;
 • het leuk vindt om initi­a­tieven en activi­teiten te stimu­leren en te onder­steunen;
 • flexibel is in de uitvoering van de taken.

Het taken­pakket bevat in hoofdzaak:

 • het zijn van ‘gastheer/gastvrouw’ in en rond het kerkgebouw, hij/zij is het ‘gezicht’ van de kerk;
 • het in gereedheid brengen van het kerkgebouw of van zalen voor samen­komsten van de gemeente, erediensten, bijzondere diensten, vereni­gingen en andere gebruikers;
 • het leiding geven aan hulpkosters en aan gemeen­te­leden die o.a. schoonmaak-, tuin- en/of kluswerk­zaam­heden verrichten;
 • het bedienen van technische instal­laties zoals verwarming, geluid, keuken- en schoon­maak­ap­pa­ratuur;
 • het namens de kerk optreden als verhuurder van de zalen en alle voorbe­rei­dende, uitvoe­rende en admini­stra­tieve taken die daarbij horen doet;
 • het verrichten van (kleine) technische reparaties en het beheren en onder­houden van de inven­taris.

Een uitge­breid taak- en functie­profiel is op te vragen bij de scriba.

Wat bieden wij?

Wij bieden een jaarcon­tract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Voor salari­ëring en arbeids­voor­waarden gaan wij uit van de richt­lijnen van het Steunpunt Kerkenwerk. De koster wordt bij de uitvoering van de taken onder­steunt door vrijwil­ligers.
De Barna­baskerk is een jonge, bloeiende gemeente met ca. 500 leden, gelegen in de fraaie wijk De Parken in Apeldoorn.

Functie-eisen

 • minimaal MBO-niveau
 • een actueel BHV/EHBO-diploma (of bereid is deze te verkrijgen).
 • bereidheid om ook ’s avonds en in het weekend te werken met een flexibele inzet van de uren.
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Van de koster wordt verwacht dat hij of zij lid van de Barna­baskerk is of wil worden.

Procedure

Als u interesse hebt voor deze vacature nodigen wij u van harte uit te solli­ci­teren. Uw motiva­tie­brief en CV kunt u tot 8 maart 2020 mailen naar de scriba van de Barna­baskerk, scriba@barnabaskerk.nl. De start van de werkzaam­heden is per 1 april 2020, eventueel is in overleg een andere aanvangs­datum mogelijk. De solli­ci­ta­tie­ge­sprekken staan gepland in de week van 9-13 maart ‘s avonds.

Voor meer infor­matie kunt u contact opnemen met Arjan Koppejan, voorzitter van de Commissie van Beheer (T: 06-24239671, E: cvb@barnabaskerk.nl).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email