Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature penning­meester

Deputaten evange­li­satie
zoeken met ingang van de volgende synode­pe­riode (D.V. maart 2020) een

 

penning­meester

 

de beoogde kandidaat

  • heeft kennis van finan­cieel beleid, van begroten tot verant­woorden;
  • heeft hart voor missi­onair werk;
  • is in staat een verbin­dende rol te vervullen tussen deputaten, Diensten­bureau, werkers en overige betrok­kenen;
  • is samen met de manager van het Diensten­bureau verant­woor­delijk voor de invulling van het perso­neels­beleid van het missi­onair team;
  • wordt ter benoeming voorge­dragen aan de generale synode van 2019.

 

wij bieden

  • goede onder­steuning door het Diensten­bureau (bijvoor­beeld de finan­ciële admini­stratie);
  • een vrijwil­li­gers­functie met passende onkos­ten­ver­goeding;
  • een positie in het moderamen van het deputaat­schap.

 

reageren

Stuur uw brief met cv uiterlijk donderdag 3 mei naar de solli­ci­ta­tie­com­missie via werkenbijevangelisatie@cgk.nl.

 

infor­matie

Zie de profiel­schets op www.cgk.nl/vacature. Voor meer infor­matie kunt u bellen met ds. Jelle Nutma, voorzitter deputaten evange­li­satie (06 251 72 346) of met Barend van Amerongen, huidige penning­meester (06 524 96 446).

Print Friendly, PDF & Email