Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

vacature penning­meester

Deputaten evange­li­satie
zoeken met ingang van de volgende synode­pe­riode (D.V. maart 2020) een

 

penning­meester

 

de beoogde kandidaat

  • heeft kennis van finan­cieel beleid, van begroten tot verant­woorden;
  • heeft hart voor missi­onair werk;
  • is in staat een verbin­dende rol te vervullen tussen deputaten, Diensten­bureau, werkers en overige betrok­kenen;
  • is samen met de manager van het Diensten­bureau verant­woor­delijk voor de invulling van het perso­neels­beleid van het missi­onair team;
  • wordt ter benoeming voorge­dragen aan de generale synode van 2019.

 

wij bieden

  • goede onder­steuning door het Diensten­bureau (bijvoor­beeld de finan­ciële admini­stratie);
  • een vrijwil­li­gers­functie met passende onkos­ten­ver­goeding;
  • een positie in het moderamen van het deputaat­schap.

 

reageren

Stuur uw brief met cv uiterlijk donderdag 3 mei naar de solli­ci­ta­tie­com­missie via werkenbijevangelisatie@cgk.nl.

 

infor­matie

Zie de profiel­schets op www.cgk.nl/vacature. Voor meer infor­matie kunt u bellen met ds. Jelle Nutma, voorzitter deputaten evange­li­satie (06 251 72 346) of met Barend van Amerongen, huidige penning­meester (06 524 96 446).

Print Friendly, PDF & Email