Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

vacature secretaresse diaconaat

Het Diensten­bureau voert voor de verschil­lende kerke­lijke organen secre­ta­riële en admini­stra­tieve werkzaam­heden uit. Bij het team van diaconaat is vanwege het vertrek van een collega ruimte ontstaan voor een

secre­ta­resse diaconaat (20 uur) 

Diaconaat onder­steunt ‘het woord’ - van zending en evange­li­satie - met ‘de daad’ van chris­te­lijke liefde en bewogen zorg. We bevor­deren gemeen­schaps­vorming, gerech­tigheid en duurzaamheid, in Nederland via onze diaco­nieën en in het buitenland via kerken en chris­te­lijke hulpor­ga­ni­saties. We onder­steunen projecten wereldwijd en geven noodhulp bij calamiteiten.

Het betreft een veelzijdige, verant­woor­de­lijke functie. Je bent op de afdeling diaconaat de spin in het web, hebt contact met het bestuur (deputaten), project­leiders in het buitenland en met diakenen in ons eigen land.

De taken  van de secre­ta­resse zijn in hoofdlijnen:

 • het voorbe­reiden, notuleren en afhan­delen van vergaderingen;
 • het organi­seren en coördi­neren van activi­teiten en bijeenkomsten;
 • het beheren van projecten in Afrika;
 • relatie­beheer voor binnen- en buitenland;
 • het beheren van de algemene diaconaatmailbox.

Voor deze functie zoeken we een enthou­siaste kandidaat met:

 • een warm hart voor het diaconale werk;
 • in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
 • hbo-werk- en denkniveau;
 • goede beheersing van de Neder­landse en Engelse taal;
 • digitale vaardig­heden;
 • betrok­kenheid op de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken.

Voor de arbeids­voor­waarden volgen wij de richt­lijnen van de Protes­tantse Kerk in Nederland (PKN).

Solli­ci­taties voorzien van een curri­culum vitae graag vóór 15 september 2020 richten aan de office manager van het Diensten­bureau, Rita Blanken­stijn, Postbus 334, 3900 AH Veenendaal, of per e-mail: r.blankenstijn@cgk.nl. Inlich­tingen over deze functie kan je bij haar inwinnen (0318-582370) of bij ds. Erjan van der Linde (06-29363637), diaconaal consulent.

 

 

Print Friendly, PDF & Email