Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

vacature voorzitter College van Bestuur

De Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn (TUA) leidt theologen op die in kerk en samen­leving dienstbaar zijn. De TUA staat bekend om de goede sfeer en inten­sieve begeleiding van de studenten. Weten­schap­pe­lijke kwaliteit staat centraal, verbonden aan een gedegen beroeps­matige toerusting. De TUA is een gerefor­meerde instelling voor theolo­gisch onderwijs en onderzoek en levert haar bijdrage vanuit een grote kennis van en eerbied voor de Bijbel als bron van leven. De TUA staat in de traditie van de Refor­matie en houdt zich bezig met de wezen­lijke vragen van vandaag.

De komende jaren staat de TUA voor de opgave om haar positie in een veran­derend landschap van theolo­gische oplei­dingen en opvat­tingen te conti­nueren en uit te bouwen, nationaal en inter­na­ti­onaal. De huidige voorzitter van het College van Bestuur gaat met pensioen. Om aan de benodigde transitie mede leiding te geven zoeken we een

 

Voorzitter College van Bestuur (0,6 fte)

 

wat ga je doen?

In de functie van voorzitter College van Bestuur ben je een bruggen­bouwer die de wereld van onderwijs en onderzoek verbindt met processen van bedrijfs­voering en organi­sa­tie­ont­wik­keling. Je hebt gevoel voor mensen en processen en geeft samen met de rector leiding aan een team van profes­si­onals. De voorzitter stuurt direct het onder­wijs­on­der­steunend personeel aan. Je hebt goed overzicht over het geheel en fungeert als sparring­partner. De TUA staat de komende jaren voor aanzien­lijke uitda­gingen en jij bent in staat daar onder­nemend leiding aan te geven. De uitda­gingen liggen op het gebied van positi­o­nering van de TUA in binnen- en buitenland en het ontwik­kelen van de organi­satie om de processen van onderwijs en onderzoek te facili­teren. Je ziet mogelijk­heden om nieuwe finan­ciële bronnen aan te boren.

 

wat neem je mee?

  • Je hebt ruime ervaring in het leiding­geven aan organi­saties, liefst in het (hoger) onderwijs;
  • je hebt een breed inzicht in de verschillen en culturen van de protes­tantse kerken in Nederland en bent in staat hier constructief mee om te gaan;
  • je hebt ervaring met het brede veld van facili­te­rende processen als financiën, HRM, ICT en bedrijfsvoering;
  • je hebt uitste­kende sociale vaardig­heden, bent toegan­kelijk en in staat teams te inspireren;
  • je hebt een uitstekend gevoel voor interne en externe bestuurlijk-politieke verhou­dingen en bent in staat de TUA te verte­gen­woor­digen in relevante netwerken (denk aan het overleg met OCW en UNL);
  • je bent belijdend lid van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken.

 

Een volledig functie­profiel is op te vragen bij de secre­taris van de Raad van Toezicht van de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn, mr. H.M. Oevermans, tel. 06 53 53 70 92, e-mail hm.oevermans@solcon.nl.

Nadere inlich­tingen kunnen worden gegeven door de voorzitter van de Raad van Toezicht, drs. R.W.J. Soeters, tel. 06 18 19 64 39.

De TUA volgt de CAO Neder­landse Univer­si­teiten. De functie wordt gehono­reerd met schaal 16 uit deze CAO.

Je kunt tot 26 maart 2022 solli­ci­teren. Je solli­ci­tatie stuur je naar: mr. H.M. Oevermans, hm.oevermans@solcon

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl