Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

vacature zendings­con­sulent

In verband met de pensi­o­nering van de huidige zendings­con­sulent per 1 september 2018 zijn deputaten buiten­landse zending op zoek naar een nieuwe zendings­con­sulent.

De zending van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland (CGK) is gericht op verspreiding van het evangelie, kerkplanting, Bijbels onderwijs en theolo­gische vorming. Zij werkt hierbij samen met buiten­landse kerken en met missi­o­naire organi­saties.

De taken van de zendings­con­sulent zijn in hoofd­lijnen gericht op:

  • de eigen kerken: infor­meren van de kerken en stimu­leren van het zendings­be­wustzijn;
  • de partners in het zendingswerk: begeleiden van het werk in het veld.

Voor deze functie zijn deputaten op zoek naar een predikant van de CGK met een roeping voor het werk ten dienste van de zending, die

  • in staat is om ontwik­ke­lingen op het gebied van zending te signa­leren, te doordenken en deputaten van advies te dienen;
  • bij voorkeur ervaring heeft in inter­na­ti­onale hulpver­lening, zending of evange­li­satie;
  • goede sociale vaardig­heden heeft en adequaat commu­ni­ceert op allerlei niveaus met een goed gevoel voor verhou­dingen en cultuur.

Het betreft een fulltime functie (36 uur), waarin hij de dagelijkse werkzaam­heden coördi­neert en deze samen met de medewerkers van het Diensten­bureau uitvoert. Tevens bezoekt hij regel­matig de zendings­pro­jecten in het buitenland. Een uitge­breide functie­be­schrijving is op aanvraag bij deputaten verkrijgbaar.

Salari­ëring geschiedt volgens de geldende richt­lijnen voor kerke­lijke werkers.

Solli­ci­taties voorzien van een curri­culum vitae kunt u vóór 31 januari 2018 richten aan de secre­taris van deputaten buiten­landse zending, Postbus 334, 3900 AH Veenendaal of per e-mail: info@cgk.nl. Inlich­tingen over deze functie kunt u inwinnen bij de huidige zendings­con­sulent, ds. Arjan Hilbers (a.hilbers@cgk.nl, tel. 0318-582360). Een assessment maakt deel uit van de solli­ci­ta­tie­pro­cedure.

Print Friendly, PDF & Email