Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

verantwoordelijk voor elkaar

Nu het aantal besmet­tingen door corona oploopt, worden de maatre­gelen in veel sectoren weer aange­scherpt. In de perscon­fe­rentie werden geen maatre­gelen genoemd die het kerke­lijke leven in directe zin betreffen. We lezen dit bijvoor­beeld af aan de regels voor de plech­tig­heden bij huwelijken en begra­fe­nissen: alleen voor het feest bij een huwelijk gelden beper­kende maatre­gelen, omdat dit valt binnen de kaders van een evenement.

 

verantwoordelijk voor elkaars gezondheid

Wel wijst de situatie van besmet­tingen en druk op zieken­huizen erop dat het belangrijk is om verant­woor­de­lijkheid te nemen voor elkaars gezondheid. Daarom zijn de basis­regels ook voor kerkge­meen­schappen goede uitgangspunten:

  • blijf thuis / laat je testen bij klachten;
  • was je handen;
  • hoest en nies in je elleboog;
  • bewaar afstand naar elkaar toe (het algemene advies van de minister-president is: neem 1,5 meter afstand in acht, daarmee bescherm je jezelf en anderen);
  • zorg dat je goed venti­leert als je met elkaar in één ruimte zit.

Vanuit de mondkap­jes­plicht in openbare gebouwen, kan daar als advies voor de kerken bijkomen:

  • draag een mondkapje bij beweging in een ruimte waar je niet op afstand van elkaar kunt blijven. Denk aan binnen­komst en vertrek bij de erediensten.

 

geen polarisatie

Als gemeen­schap van Christus is de kerk geroepen om niet mee te gaan in de polari­satie die de samen­leving laat zien. De gemeen­schap bestaat niet uit gevac­ci­neerden tegenover ongevac­ci­neerden en ook niet uit mensen met een sterke immuniteit tegenover mensen met een kwetsbare gezondheid. We zijn met elkaar geroepen om kerk van Christus te zijn en dragen - met de woorden van de Bijbel - verant­woor­de­lijkheid voor elkaar. Laten we die verant­woor­de­lijkheid ook bewust nemen en als kerken­raden daar de gemeen­te­leden toe oproepen.

Je verant­woor­de­lijkheid nemen, betekent voor een gevac­ci­neerde dat je niet doet of de regels voor jou niet meer gelden. Voor een ongevac­ci­neerde dat je niet doet of je je aan de gezondheid van de ander niks gelegen wilt laten liggen.

Inmiddels is meer dan 80% van de bevolking in Nederland gevac­ci­neerd. De overheid geeft aan dat op plekken waar je een QR-code moet laten zien, de afstand naar elkaar toe kan vervallen. Voor de kerk is de QR-code niet nodig en ook niet wenselijk. Nu de overheid toch de term ‘ander­halve meter’ weer gebruikt, is het goed om na te gaan of op zondagen een deel van de kerkzaal gereser­veerd kan worden voor bezoekers voor wie de ander­halve meter een voorwaarde is om veilig naar de kerk te kunnen. Dat vraagt vervolgens dat we er in de kerk op vertrouwen dat ieder op verant­woorde wijze de afwegingen maakt in de zorgvul­digheid waarmee we de basis­maat­re­gelen naleven.

 

gebed

Laten we daarnaast voort­durend in gebed zijn:

  • voor onze overheid die voor een bijna onmoge­lijke opdracht staat met zoveel verdeeldheid;
  • voor mensen die werken in de zorg en de druk ervaren als gevolg van de toename van de besmettingen;
  • voor elkaar dat we het volhouden om deze crisis samen door te komen.

Door verant­woor­de­lijkheid te nemen voor elkaar in kerk en samen­leving, mogen we in biddend opzien naar de Here doen wat in deze situatie van ons wordt gevraagd. Tot slot mogen we vol vertrouwen vasthouden aan de goede zorg van onze God. Onze hoop door de crisis heen mag uitein­delijk zijn op Hem.

Het CIO (Inter­ker­kelijk Contact in Overheids­zaken) komt later met een advies. Mochten we aanleiding zien om daarmee boven­staand advies aan te scherpen, dan melden we dat zo spoedig mogelijk.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt, Rijks­overheid perscon­fe­rentie 2 november 2021

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email