Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

verkiezingen zonder gemeentevergadering

Verschil­lende gemeenten stellen de actuele vraag: hoe kunnen we ambts­dra­gers­ver­kie­zingen organi­seren zonder daarvoor zoals gebrui­kelijk samen te komen? Wij hebben de volgende opties vernomen en delen deze graag, in de hoop onze kerken hiermee verder te helpen.

Er zijn zeker mogelijk­heden om verkie­zingen in deze tijd door te laten gaan. Deputaten kerkorde en kerkrecht melden: ‘Kerken­raden hebben een grote mate van vrijheid de procedure rondom de verkiezing van ambts­dragers vast te stellen. Essen­tieel hierbij is wel de commu­ni­catie naar de gemeente van de besluiten van de kerkenraad rondom de gang van zaken.’

niet digitaal
Vooralsnog lijkt alleen een volledig schrif­te­lijke procedure goed uitvoerbaar te zijn. Digitaal is lastig, omdat je enerzijds wilt weten wie er gestemd hebben en ander­zijds het stemmen anoniem moet gebeuren. Bovendien wil je maximale veiligheid garan­deren en dat lukt niet met digitale methoden. Het is immers niet zonder reden dat politieke verkie­zingen tegen­woordig ook weer met pen en potlood gebeuren.

Kerken­raden kunnen mogelijk één van onder­staande opties gebruiken.

1. vragen of ambtsdragers nog willen aanblijven tot er weer verkiezingen gehouden kunnen worden.

Dat betekent dat je de zaken vooruit­schuift en kan een oplossing bieden.

2. onderzoeken of het mogelijk is om broeders te benoemen zonder verkiezing

maar de gelegenheid geven aan de gemeente om schrif­telijk bezwaren aan te dragen. De kerkenraad hanteert dan het ja-mits

3. schriftelijk stemmen

Vanuit Gorinchem ontvingen we de volgende uitge­breide beschrijving van een werkbare manier om verkie­zingen te organiseren:

De kandi­daat­stelling is volgens de gebrui­ke­lijke procedure verlopen: namen aandragen en vervolgens in de kerken­raads­ver­ga­dering de kandi­daat­stelling. De namen zijn twee keer via de nieuws­brieven bekend gemaakt.

Vervolgens is een schrif­te­lijke procedure uitge­schreven en in de nieuws­brief opgenomen. Ook is een stemcom­missie benoemd (2 kerken­raads­leden en 2 gemeen­te­leden). De zondag na publi­catie in de nieuws­brief is de verkiezing in het gebed opgedragen. Binnen een periode van twee weken kunnen de leden hun stembriefje inleveren bij 6 inzamel­adressen, verspreid door de stad. Daarna worden de stemmen geteld door de stemcom­missie en wordt de uitslag in de nieuws­brief bekend gemaakt.

De schrif­te­lijke procedure luidt als volgt:

De kerkenraad heeft tweemaal bekend gemaakt dat hij de broeders … en … kandidaat stelt voor de vacature van ouderling / diaken.

U kunt hieronder een stembriefje downloaden en invullen. Mocht het niet lukken een briefje te printen, dan mag u ook gewoon zelf de naam (namen) van uw keuze aangeven op een eigen briefje.

Dit stembriefje doet u in een blanco envelop. Als u met twee of meer leden stemmen inlevert, mogen deze briefjes allemaal in deze ene blanco envelop die u daarna dichtplakt.

Deze blanco envelop doet u vervolgens in nóg een envelop. Op deze buitenste envelop schrijft ieder van uw gezin die een stem heeft uitge­bracht zijn naam met daarachter een handtekening.

Dan brengt u deze envelop naar een van de verza­mel­adressen uit de lijst hieronder. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw stem weg te brengen, dan kunt u de persoon van het verza­mel­adres vragen om uw stembriefje bij u op te halen.

U hebt tot en met [datum] de gelegenheid om uw stembriefje in te leveren.

Twee kerken­raads­leden en twee gemeen­te­leden zullen de stemmen tellen en verslag van de uitkomst doen op de kerken­raads­ver­ga­dering van [datum]. Volgende week maakt de kerkenraad bekend wie de stemcom­missie vormen. Over twee weken maken wij de uitslag van de verkie­zingen bekend in de nieuwsbrief.

_______

Bron: ds. Hilbrand van Eeken, deputaten kerkorde en kerkrecht; ds. Wim de Bruin, deputaten kerk en media; ds. Jelle Nutma, CGK Gorinchem

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email