Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

verruiming als balanceeract

Het is als met een balan­ceeract, zo kondigde premier Rutte de versoe­pe­lingen in de coron­a­maat­re­gelen aan. De opname­cijfers zijn nog steeds erg hoog, de zieken­huizen zijn (over)belast. Toch wil de regering vast enig perspectief bieden voor het maatschap­pelijk leven, en noemt in dat verband het snel groeiend aantal gevac­ci­neerden. Hoe dan ook, de nadruk ligt op voorzich­tigheid, want ‘het virus is nog steeds onder ons’.

Met het eerste stapje van het overheids­stap­penplan blijven we in ons land in het zeer ernstige risico­niveau, maar de ‘verzwaring’ in die categorie gaat er als eerste van af, per 28 april. We nemen de kerke­lijke route­kaart erbij en conclu­deren dat deze bescheiden verruiming ook wat meer mogelijk­heden geeft in de kerk.

Dat betekent vanaf 28 april:

  • Aan de kerkdienst kunnen maximaal 30 mensen deelnemen. Grotere kerkge­bouwen met meer dan 300 zitplaatsen kunnen maatwerk toepassen: een bezetting van 10% van hun zitplaatsen is mogelijk;
  • Tijdens begra­fe­nissen mogen maximaal 100 mensen samen­komen (was 50);
  • Samenzang wordt nog steeds dringend ontraden. Maar de route­kaart geeft wel de optie van enkele (maximaal 4) voorzangers;
  • Catechi­saties, jeugd- en vereni­gingswerk, kringen en cursussen kunnen weer live gehouden worden, waarbij voor mensen van 18 jaar en ouder een maximale groeps­grootte van 30 personen wordt aangehouden;
  • Ook inloop­huizen mogen weer (beperkt) hun inloop­mo­ge­lijk­heden openen.

We zijn dankbaar dat tegen het einde van het seizoen iets meer mogelijk is.

Laten we de leden die ziek of kwetsbaar zijn niet uit het oog verliezen en blijven zoeken naar wegen om elkaar vast te houden en te steunen waar mogelijk.

_______

Bron: Rijks­overheid, route­kaart kerken (pdf) en regie­groep corona CGK

regie­groep corona CGK | Diaconaal Steunpunt en Steunpunt Kerkenwerk GKv/NGK

regie­groep corona CGK | Diaconaal Steunpunt en Steunpunt Kerkenwerk GKv/NGK

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email