Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Week van Gebed 2019

In uw aandacht aanbe­volen!

'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de chris­tenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deutero­nomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.

Het materiaal voor de Week van Gebed 2019 is voorbereid door kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclu­si­viteit. Dit terwijl de samen­leving voorheen juist geken­merkt werd door samen­werking en solida­riteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

Jan Willem Janse, project­leider bij Missie­Ne­derland, licht het thema verder toe: ‘Soms kijken we liever weg van onrecht. Het is oncom­for­tabel om gecon­fron­teerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als chris­tenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht.’

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aange­boden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstand­koming van dit materiaal werken chris­tenen vanuit de volle breedte van de kerk. De materialen zijn te bestellen via de website van Missie­Ne­derland: www.missienederland.nl/weekvangebed2019.

Wereldwijd bidden miljoenen chris­tenen mee. Door samen te bidden blijken zij onder­linge verwant­schap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verant­woor­de­lijkheid voor anderen door de problemen van de samen­leving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initi­atief.

Print Friendly, PDF & Email