Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

zingen in de kerkdienst

Helaas is samen zingen in de kerkdienst nog niet mogelijk. Vanuit het CIO, het inter­re­li­gieus overleg­orgaan met de minister van eredienst, wordt er telkens stevig aange­drongen op meer duide­lijkheid die uit onder­zoeken moet gaan komen. De overheid bericht daarover na de laatste perscon­fe­rentie het volgende:

Het OMT geeft aan dat er op dit moment onvol­doende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door gefor­ceerd stemge­bruik (zoals zang). Verder onderzoek moet afgewacht worden voordat een herbe­oor­deling over het hervatten van gezamen­lijke zangac­ti­vi­teiten kan plaats­vinden. Daarom wordt nu geadvi­seerd om niet samen te zingen.

Voor nu houden we ons daarom nog aan het advies waarop het CIO zich al eerder heeft gebaseerd om eerst nog niet over te gaan tot samenzang. Voor alter­na­tieven verwijzen we u naar dit bericht op onze site. Het CIO had een werkgroep gevraagd om een voorlopig advies uit te brengen op basis van wat tot nu toe bekend is met betrekking tot zingen en venti­latie. De tekst waar het CIO zich op baseert in zijn advies aan de kerken komt uit het rapport van deze werkgroep:

De voorlopige conclusie is daarom dat zingen een extra risico inhoudt qua verspreiding van het virus, e.e.a. in dezelfde mate als bij hoesten; het bereik lijkt globaal 6 tot 8 meter. In een kleinere setting, zoals nu vaak aanwezig bij het organi­seren van online kerkdiensten, is het mogelijk om deze afstand te houden, en zal een eventuele besmetting geen hele grote groep bereiken. Wanneer deze groep groter wordt, neemt de mogelijkheid om afstand te houden af, en neemt het risico op verspreiding van het virus en besmetting toe. Daarbij speelt mee dat veel kerken matig geven­ti­leerd worden, wat de besmet­tingskans nog eens extra verhoogd. Ons advies: afspreken in een grotere groep is denkbaar, maar dan (voorlopig) zonder gemeen­tezang.

Print Friendly, PDF & Email