Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

zou ik niet van harte zingen?

We zien ernaar uit dat we als gemeente weer kunnen samen­komen in de kerk. Per 1 juli wordt dat mogelijk, zij het met beper­kingen en voorzorgs­maat­re­gelen. Een van de beper­kingen betreft het zingen. Wat precies het effect van zingen is op de verspreiding van het virus, wordt nog onder­zocht, maar vooralsnog wordt volgens de richt­lijnen van het RIVM het zingen sterk afgeraden. Dat is bijzonder pijnlijk. Zingen is een zeer wezenlijk onderdeel van de eredienst. Het is een van de weinige momenten waarop de gemeente aan het woord komt en haar geloof in alle aspecten uit. Het verbindt met God en met elkaar.

Hieronder staan enkele suggesties om in deze nood enigszins te voorzien. De uitvoer­baarheid is afhan­kelijk van de grootte en indeling van uw kerkgebouw en van de beschikbare geluids- en beeld­ap­pa­ratuur. Uiteraard kunt u per dienst variëren. Sommige voorstellen zullen in eerste instantie wellicht vreemd overkomen. Juist op het gebied van de liturgie ligt het invoeren van nieuwe vormen nogal eens gevoelig, ook al zijn er geen princi­piële bezwaren. Leg de gemeente uit waarom u kiest voor andere vormen en geef mensen tijd en gelegenheid om eraan te wennen.

 • Een of meer gemeen­te­leden zingen vóór in de kerk, terwijl de gemeente luisterend meedoet.
  De onder­linge afstand tussen de zangers moet 3 meter zijn en let ook op de afstand van de zangers tot de toege­zongen gemeente, hiervoor staat 8 meter! Als de zangers met de rug naar de gemeente staan (op de eerste rij), is aan die 8 meter te ontkomen.
 • De gemeente kan de liederen (mee)neuriën met gesloten mond: op 1,5 meter afstand betekent dit geen gevaar.
 • De gemeente spreekt de teksten van de liederen.
  Met een ‘handje’ via de beamer kan het tempo aange­geven worden.
 • Dit spreken kan ook in ‘wissel­s­praak’:
  verdeel de gemeente in groepen die om en om (een aantal regels van) een couplet spreken en luisteren.
 • Iemand draagt de tekst van het lied voor,
  terwijl de organist (of pianist enz.) de melodie op de achter­grond speelt.
 • De tekst wordt via de beamer gepre­sen­teerd,
  terwijl orgel en/of andere instru­menten het lied spelen.
 • Spreek samen onberijmde psalmen.
  Ook dit kan in de vorm van een dialoog tussen groepen in de gemeente of tussen voorganger en gemeente.
  Voordeel hierbij is dat minder enkele verzen opgegeven hoeven te worden, waardoor de psalm in zijn geheel tot zijn recht komt.
 • Maak gebruik van opnames van bijvoor­beeld YouTube en andere clips.
  Er zijn veel psalmen en liederen beschikbaar, gezongen door gemeenten, koren, combo’s enzovoorts.
  Ga wel zorgvuldig om met auteursrechten.
 • Neem op een moment buiten de dienst met een aantal mensen liederen op in de kerk en speel die via geluid (en beeld) in de dienst af.
  Wanneer eigen gemeen­te­leden zorgen voor de zang in de dienst, bevordert dat de gemeenschapsbeleving.
 • Geef de gemeente op andere momenten in de dienst gelegenheid haar stem te gebruiken: bij votum en groet[1], de gebeden[2], de zegen.
  In principe is het Amen op verschil­lende momenten in de dienst telkens het Amen van de gemeente (vergelijk Psalm 106:48, Deutero­nomium 27:15vv, 1 Kronieken 16:36).
 • Stilte is een goede vorm van persoon­lijke overdenking en antwoord, van gebed en aanbidding (zie Psalm 65:1).

 

[1] Het votum (‘onze hulp…’) door de gemeente, de groet namens God door de voorganger en het Amen weer door de gemeente.

[2] Bijvoor­beeld: samen hardop het Onze Vader bidden; meer gemeen­te­leden betrekken bij het voorgaan in de gebeden; gebeden door de gemeente telkens laten beant­woorden met ‘Heer, ontferm U’. Er zijn op internet en in dienst­boeken veel voorbeelden van gebeden in dialoogvorm voorganger/gemeente te vinden.

_______

Bron: ds. Maarten Groen, secre­taris deputaten eredienst

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email